Taç Salâtı (Salâtü't-Tâc) Sîğası

Bazı velilerden nakledildiğine göre; Hindistan ve Filipinlerde islâmiyeti neşreden büyük ve-lilerden biri olan Zekeriyyâ el-Ensâri (Kuddise Sirrukhu) 'nun telif ettiği bu siğayı okumanın bir takım faydaları vardır: Bu siğayı bir üç yedi gibi tek sayı üzere uyumadan evvel, özellikle...

Taç Salâtı (Salâtü't-Tâc) Sîğası
Taç Salâtı (Salâtü't-Tâc) Sîğası Yönetici
Bu içerik 3514 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

RASULÜLLAH (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) 'İ GÖRMEK İÇİN OKUNACAK "SALÂTÜ'T-TÂC" SİĞASI. 


Bazı velilerden nakledildiğine göre; Hindistan ve Filipinlerde islâmiyeti neşreden büyük velilerden biri olan Zekeriyyâ el-Ensâri (Kuddise Sirruhu)nun telif ettiği bu siğayı okumanın bir takım faydaları vardır: 
Bu siğayı bir üç yedi gibi tek sayı üzere uyumadan evvel, özellikle cuma ve pazartesi gecelerinde okumaya devam eden kişiler Rastilüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i görmekle şereflenirler. Bu siğayı okumaya devam edenler rızıklarında kolaylık ve bereket görürler. Yine böylece belalardan ve sıkıntılardan kurtulurlar. 
Bu siğayı 41 gün boyunca 41 kere okuyanlann ne sıkıntısı varsa Allâh-u Te'âlâ onların mühim işlerine kâfi gelir, kederi ve üzüntüyü onlardan giderir. Bu siğa belâya ve imtihana tutulmuş kim-seler için çok faydalıdır. Kutsal emanetlerin dünyadaki en büyük sahibi ve hâmisi olan Şeyh Ahmed el-Hazrednin bazı Hind meşâyihından nakline göre; her kim bu siğayı yirmibir gün boyunca her gün onbir kere okur, bu arada haramlardan ve mekruhlardan sakınır, sonra Rasülüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in saç-ı şerifini veya ondan bir teli ziyaret eder de onun karşısında bu salât-ü selâmı yedi kere okursa o saç teli hareket eder. Tabi ki bu okuyan kişinin ihlasına ve samimiyetine bağlıdır, herhangi bir zikir veya salevât haklunda varid olan sayıya riayetle amel edilir fakat vaad edilen müjde hasıl olmazsa mutlaka okuyan kişinin, helal yemek, haramlardan sakınmak, kalp huzurunu temin etmek ve ihlas sahibi olmak gibi şartlardan birini ihlal etmesi buna sebep olmuş demektir.

TAÇ SALATININ OKUNUŞU

Salatül Taç - Taç Salavatı

"Ey Allah! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e salât eyle. O ki; Ilk, Mirac, Burâk ve Sancak sahibidir, belayı, vebayı, kıtlığı, hastalığı ve acıyı defedendir. Onun ismi Levh(-i Mahfûz)da ve Kalem'de yazılmış, yüceltilmiş, şefaatçi kılınmış ve nakşedilmiştir. Arabın ve Acemin Efendisidir. Onun cism-i şerifi Beytullâh'da ve Harem-i şerifte kutsanmıştır, ıtırlanmıştır, tertemiz edilip nurlu kılınmıştır. Kuşluk vaktinin güneşidir, karanlığın dolunayıdır, yüceliğin öncüsüdür, hidâyetin nûrudur, ya-ratıkların sığınağıdır, karanlıkların kandilidir, güzel huyların sahibidir, ümmetlerin şefaatçisidir, cömertlik ve kerem sahibidir. 
Koruyusucu Allah'dır, (vahiy getirme ve Mi`rac gecesi ziyaretlerini gerçekleştirme hizmetlerini gören) hâdimi Cibrirdir, merkebi Burak'dır, yolculuğu Mi`râc'dır, makamı Sidretül-Münteha'dır, matlûbu (arzusu) Kabe Kavseyn (makamına erişmek)dir, matlübu maksûdudur, maksadı ise mev-cûdudur (yani Allâh-u Te`ala'yı ziyaret gayesine ulaşmıştır). Rasüllerin efendisidir, nebilerin sonuncusudur, günahkarların şefaatçisidir, gariplerin yoldaşı-dır, âlemlerin rahmetidir, aşıkların rahatlatıcısıdır, müştakların murâclıdır, (Allah-u Te`ala'yı bilen) âriflerin güneşidir, (Allah-u Te`ala'yı bulma yoluna giren) saliklerin kandilidir, (Allah-u Te`ala'ya manen çok yakın olan) mukarreblerin zıyasıdır, fakirleri, garipleri ve düşkünleri çok sevendir, ins-ü cinnin efendisidir, iki Harem'in peygamberidir, iki kıblenin imamıdır, iki cihanda vesilemizdir, iki yay miktarı yakınlığın sahibidir, iki doğuyla iki batının Rabbinin sevgilisidir, Hasen ile Huseyn'in dedesidir, bizim velimiz, insü cinnin de yaridir. O ki Allah'ın nûrundan bir nur olan Ebul-Kasim Abdullah oğlu Muhammed'dir. Ey onun cemâlinin nûruna aşık olanlar! Ona, Ehl-i Beyt'ine ve sahâbesine salât edin ve tam bir selam ile selam edin." 
 

 

Taç Salatı Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin sâhibid Tâci vel-miğrâci vel-burâkı ve’l-alem. Dâfi `il-belâa’i vel-vebâa’i vel-kahti vel-Merazi vel-elem. İsmühü maktûbüm merfu um meşfu um menkûşün fil levhi vel-Kalem. Seyyidil arabi vel-acem. Cismühu mukaddesum Mu attarum mütaherum münevverun fil-Beyti vel-haram. Şemsid duhâ bedrid Dücâ sadril ulâ nuril Hüdâ kehfil verâ misbâhiz zulem. Cemîliş şiyemi Şefî ıl-Umem. Sâhibil cûdil-kerem. Vallâhü âsımühü. Ve Cibrîlü hâdimüh. Vel-burâku merkebühü. Vel-miğrâcü seferuhü Ve sidratül-Müntehâ mekamüh. Ve Kâbe gavseyni matlübühü. Vel-matlûbü maksûdühü Vel-maksûdü mevcûdüh. Seyyidil mürselîn. Hâtemin nebiyyîne şefi ıl müznibîn. Enîsil garîbîne rahmetil lil âlemîn. Râhatil aşikîn. Murâdil müştâkîn. Şemsil ârıfîn. Sirâcis sâlikiin. Misbâhil mukarrebin. Mühibbil fukarâai vel-mesâkiin. Seyyidis sekaleyn nebiyyil harameyn. İmâmil kıbleteyn.Vesiyletina fid dâreyn. Sâhibi Kâbe gavseyni mahbûbi rabbil meşrikayni vel-mağribeyni Ceddil Hasani vel-Hüseyini Mevlânâ ve mevlâs sekaleyni Ebîl Kâsimi Muhammed’in ibni Abdillah nûrim min nûrillahi yâ eyyühel müştâkûne bi nûri cemâlihî Sallû aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ve sellimû Teslîmâ.

 

KAYNAK: Lalegül Dergisi Ocak 2015

Salavat Tac Salavatı Tac Sıgası Salavatı Tac Salavat-ı Şerif
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri 
Rebiulahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri