İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek

Bayram gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir, dolayısıyla o gece bu namazla, tesbiti etmekle, Kur 'an-ı Kerim okumakla, zikir ve duâ ile ihyâ edilmelidir. Rasülüllâh 4, bayram gecelerini ibâdetle ihyâ edenlerin kalplerinin ölmeyeceğini ve iman nurlarının sönmeyeceğini vaad etmiştir. 

İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek
İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek Yönetici
Bu içerik 2125 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek

1) Bayram gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir, dolayısıyla o gece bu namazla, tesbiti etmekle, Kur 'an-ı Kerim okumakla, zikir ve duâ ile ihyâ edilmelidir. Rasülüllâh 4, bayram gecelerini ibâdetle ihyâ edenlerin kalplerinin ölmeyeceğini ve iman nurları-nın sönmeyeceğini vaad etmiştir. 


Zeyd ibni Abdirrahmân ibni Esved (Radıyallahu Anh) Ramazan Bayramı gecesini ihyâ ederken "Bu gece insanların gafil olduğu bir gecedir." diyerek teravih namazının bitmesi nedeniyle bayram gecesi insanların cemaatle namazdan ve zikirden gaflet ettiklerine dik-kat çekmiştir. (İbnü'l-Cevzi, Kitabu'n-Nür fi fezaili'l-eyyâmi ve'ş-şühür, Süleymaniye Kütüphânesi, Nâfiz Paşa Kısmı, no:329, verak:24) 

Bayram gecelerini, Allâh-u Te`alâ'yı zikretmek, namaz kılmak ve diğer ibâdetlerle ihyâ etmek müstehaptır. Bu husustaki delilimiz Ebû Ümâme (Radıyallahu Anı,)clan rivâyet edilen bir hadis-i şeriftir ki, Rasülüllâh bu hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: 

İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek

"Her kim sevabim Allâh-u Te`âlâ'dan umarak bayram gecelerini (ibâdetle) ihyâ ederse, (âhireti unutup dünyâya bağlanmakla) kalplerin öldüğü gün onun kalbi öl-mez." (İbnü Mâce, es-Sıyarn:68, no:1782, 1/567) Alimler bayram gecelerinin ne kadarlık bir zamanının ibadetle geçirileceği hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bu hususta en sağlam görüş, gecenin büyük bir kısmının ibadetle ge-çirilmesidir. Ayrıca "Muayyen bir vakit içerisinde geceleyin kalkıp ibâdet edilmekle de o gece ihyâ edilmiş olur." diyen alimler mevcuttur. Burada geçen "Kalbi ölmez." ifâdesi "Kâfir olmaz." demektir. Bu mânâ Enam Süre-si'nin, yüz yirmi ikinci âyet-i kerimesinde geçen: 

İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek

"O kimse ki (kafirlik döneminde) ölü (gibi) biriyken Biz (iman nasib ederek) onu di-riltmişiz." (En'am Stıresi:122'den) kavl-i şerifinden alınmıştır. Zira burada ölü kabül edilen kâfirin imânla diriltilmesi konu edilmektedir. 
Bazılarına göre de, kalbin ölmemesi dünyayı sevmemesi, dünyayı âhirete tercih etme-mesi demektir. Nitekim Rasülüllâh :

İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek

"Ölülerle birlikte oturmayın." (Seyyid Zade, Şerhu Şir`ati'l-Islam, sh:147) buyurmuştur ki bu-nun manası: "Kalbi ölü olan dünyacı zenginler ile birlikte oturmayın." diye şerhedilmiş-tir. Bazı ulemâ kalbin ölmemesini ölüm halinde, kabirde ve kayamette hayrette (şaşkın halde) kalmaması ve zarara uğramaması şeklinde açıklamışlardır. 
 

İki Bayram Gecesinde İbadet

bayram gecesi iki bayram gecesi iki bayram gecesini ibadetle geçirmek bayram gecesi namaz Bayram Gecesi zikir Bayram Gecesi ibadet İki Bayram Gecesini İbadetle İhya Etmek Lalegül Dualar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri