Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Allah-u Te'ala: Eğer şeytandan en ufak bir vesvese gerçekten sana gelip çatarsa, (ondan kurtulmak için) hemen Allah'a hakkıyla sığın! Şüphesiz ki O, (sana eziyet edenlerin sözlerini ve senin sığınmalarını hakkıyla işi­ten) Semi' de, (şeytanın vesveselerini ve senin iyi niyetini çok iyi bilen) Alim de ancak O'dur! Vesvese Kurtulma Duası

Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar
Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Yönetici
Bu içerik 7608 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

YAZILMASI BEKLENEN BiR DUA GENEL MANADA VESVESE iÇiN OKUNACAK DUALAR

Allah-u Te'ala: "Eğer şeytandan en ufak bir vesvese gerçekten sana gelip çatarsa, (ondan kurtulmak için) hemen Allah'a hakkıyla sığın! 
Şüphesiz ki O, (sana eziyet edenlerin sözlerini ve senin sığınmalarını hakkıyla işi­ten) Semi' de, (şeytanın vesveselerini ve senin iyi niyetini çok iyi bilen) Alim de ancak O'dur!" (Fussilet Suresi:36) buyurduğuna göre şeytan dürtülerine karşı yapılacak şeylerin en güzeli Allah-u Te'ala'nın bize öğrettiği sığınma sığasıdır ki bunun da en güzel şekli on kere Allah-u Te'ala'ya sığınmaktır. Nitekim;

(1) Hazreti Enes (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen şu hadıs-i şerıf de bu manayı kuvvetlendirmektedir: "Her kim günde on kere:vesvese için okunacak dualar

Türkçe Okunuşu: Eûzübillâhimineşşeytânirracîm.

 

diyerek (şeytandan) Allah-u Te'ala'ya sığınırsa, sizin biriniz yabancı deveyi ha­vuzdan kovduğu gibi, Allah-u Te' ala da şeytanı ondan uzaklaştıran bir meleği o kimse için görevlendirir." (Deylemi, Müsnedi Firdevs:3/603, 5890)

(2) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh'dan rivayet edilen bir hadıs-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şeytan sizden birinize gelir ve: 'Şunu kim yarattı, şunu kim yarattı?' der, hatta (işi o noktaya getirir ki) Rabbini kim yarattı!)' der.


İşte insan böyle bir durumla karşılaşırsa Allah'a sığınsın ve bu ves,veseden vazgeçsin." (Buhari, Bed'ü'l-halk:11, no:3102, 3/1194; Müslim. İman:62, no:362, 1/84; Nevevi, el­Ezkar, Ezkar ve'd-de'avat:17, sh:114)

(3) Yine Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadıs-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar birbirbirlerine soru sormaya devam edecek ve hatta: 'Allah mahlukatı yarattı, (peki) Allah'ı kim yarattı?!' bile diyeceklerdir. Her kim kendisinde bundan bir şey bulursa (bu duruma gelir­se) üç kere:

vesveseye kapılanların okuyacağı dualar

Türkçe Okunuşu: Âmennâ billâhi ve bi rusülih.
 

'Ben Allah'a ve O'nun peygamberlerine iman ettim' desin. Hiç şüphesiz ki bu hal kendisinden kaybolacaktır." (Müslim İman:62. no:360, 1/83; ibnü's-Sünnı, Amelü'l­yevmi ve'l-leyle, no:625, 3/204; Nevevi, el-Ezkar. Ezkar ve'd-de'avat:17, sh:114)

(4) Osman ibni Ebi'l-As (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: "Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e: 'Ya Rasulullah! Şeytan benimle namazımın ve kıraatimin (namaz­daki okuyuşumun) arasına girip, aklımı karıştırıyor' dedim. Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana: 'İşte bu şeytandır ki ona 'Hinzeb' denilir. Onu his­settiğin zaman Allah'a sığın ve sol tarafına üç defa tükür' buyurdu. Ben de bunu yaptım ve Allah-u Te'ala benden bu vesvese hissini aldı." (lbni Ebu Şeybe, el-Musannef no:24067, 7/419; Hakim, el-müstedrek. no:7514. 4/244; Nevevi. el-Ezkar, Ezkar ve'd-de'avat:17, sh:113)

(5) Ebu Zümeyl (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: "Bir kere İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)ya 'İçimde çok rahatsız edici şeyler buluyorum, fakat vallahi onları söyleye­mem' deyince, o bana gülerek: 'Şüphelenme gibi şeyler değil mi?! Zaten bundan kimse kurtulamadı ki, sen içinde böyle bir şey (vesvese) bulduğun zaman:

vesveseden kurtulmak için okunacak dualar

Türkçe Okunuşu:  Hüvel evvelü vel âhiru vezzâhiru vel bâtınu ve hüve bikülli şey in alîm.

 

ayet-i kerımesini oku' buyurdu." (Nevevi, el-Ezkar, Ezkar ve'd-de'avat:17, sh:114; Ebu Davud, Edeb:119, no:5112, 4/489) 


(6) Kaföe gelen vesveseden ve kafa dağınıklığından kurtulmak için İbni Vasi' Hazretleri'nin şu duası okunur: "İbni Acıbe Tefsıri"nde zikredildiğine göre; Muham­med ibni Vasi' (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: "Şeytan insan kılığına girerek mescit yolunda karşıma çıktı ve bana: 'Ey İbni Vasi'! Ne zaman sana bir şey yapmak istesem, seninle aramda bir engel buluyorum, bunun sırrı nedir?" deyince ben: 'Her sabah:

vesveseden nasıl kurtulunur
'Ey Allah! Gerçekten Sen bize düşmanlarımızdan büyük bir düşman musallat ettin ki ayıplarımızı görmektedir, avretlerimizi bilmektedir, o ve zürriyeti bizim kendilerini görmediğimiz taraftan bizi görmektedir. Ey Allah! Onu rahmetinden ümitsiz bıraktığın gibi, bizden de ümitsiz bırak, ona affından ümit kestirdiğin gibi, bizden de ümit kestir, 
doğuyla batı arasını uzaklaştırdığın gibi ve onunla cennetinin arasını uzakllaştırdığın gibi, bizimle onun arasını uzaklaştır. 
Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle muamele eyle, şüphesiz ki gerçekten Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin!' duasını okurum (onun için sen beni saptırmaya yol bulamazsın)!" dedim. (İbni Acibe, el-Bahru'l-medid, 2/346; Abdülhadi Muhammed Harse, el­Edviyetü'l-ilahiyye ve'l-ed'ıyetü'n-nebeviyye fi cemıi'l-emrazi'n-nefsiyyeti ve'l-cesediyye, sh:181)

OZELLIKLE ABDEST HUSUSUNDAKi VESVESE iÇiN OKUNACAKLAR 

Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

 

(4) Üstad Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri (Rahimehullah) Ahmed ibni Ata er-Ruzbari Hazretleri'nin şöyle dediğini nakletmiştir: "Ben abdest işlerinde çok aşırı giderdim, bir gece çok su kullanmama rağmen kalbim rahatlamayınca Rabbime 'Affını isterim, affını isterim' deyince, bir hatifin 'Af ilimdedir (fıkha göre abdest aldıktan sonra daha vesvese etme)' diye seslendiğini duydum. Sonra bu hal benden kayboldu." 

(5) Ulemanın beyanı vechile; Abdest, namaz ve benzeri konularda vesveseye mübtela olan kişi "La ilahe illallah" kavlini çok tekrar etmelidir, çünkü şeytan zikri duyunca geri kaçar. Zikirlerin başı ise "La ilahe illallah" zikridir. Bundan dolayı müridleri terbiye eden ve salikleri yetiştiren seçkin meşayih halvet ehli için tevhid zikrini seçmişler, onlara buna devam etmelerini emretmişlerdir ve: "Vesveyi defetme hususunda en faydalı ilaç Allah'ın zikrine yönelip, onu çok yapmaktır" demişleridir. 

(6) Ahmed ibni Ebi'l-Havari Hazretleri şöyle anlatmıştır: "Bir kere Ebu Süley­man ed-Darani Hazretleri'ne vesveseden şikayet edince, bana: 'Vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, onu hissettiğin zaman ferahtan (sevince boğul), çünkü sevindiğin zaman o hal senden kaybolur, zira şeytanın en kızdığı şey müminin sevinmesidir, üzü­lürsen vesvesesini artırır' buyurdu." 
İşte bu söz bazı büyüklerin: "Vesveseyle ancak imanı kamil olanlar imtihan olu­nur, zira hırsız boş eve girmek istemez" şeklindeki beyanlarını teyid eder mahiyettedir. 


(Nevevi, el-Ezkar, Ezkar ve'd-de'avat:17, sh:115; Abdülhadi Muhammed Harse, el-Edvivetü'l-İlahiyye ve'l-­ed'yetü'n-nebeviyye fi cemı'i'l-emrazi'n-nefsivveti ve'l-cesedivve, sh:181-183) Kaynak: Arifan Dergisi Mayıs 2011 

 

Vesvese İle İlgili Konular:

vesvese duası vesvese duaları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri