Salâtı Meşişiye Fazileti Okunuşu ve Anlamı

Seyyid Abdusselam ibni Beşış ( kuddise sırruhu) nun Salatı Delâil'ül-Hayrât'ı 2.000 Kere Hatmekten Efdal ''Salât-ı Meşişiye'' Salat-ı Meşişiyye

Salâtı Meşişiye Fazileti Okunuşu ve Anlamı
Salâtı Meşişiye Fazileti Okunuşu ve Anlamı Yönetici
Bu içerik 55640 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

lbni  Abidin (Rahimehullah) 'ın nakline göre; bu salat sabah ve akşam namazlarından sonra bir veya üç defa okunur. Bunun kıraatında bulunan sırlan ve nurlan ancak Allah-o Te'ala bilebilir. Bunu okumakla elde edilecek İlahı meded­lerin ve Rabbani fetihlerin hakikatini de Allah-u Te'ala'dan başkası bilemez. 
Bu salatı sadakat ve ihlas ile okumaya devam eden kişinin gönlü açık ve işi kolay olur. Allah-o Te'ala' nın korumasıyla bu kişi görünür-görünmez bütün afet, bela ve hastalık­lardan korunur. Bütün düşmanlarına karşı galip olur. Allah-o Te'ala'nın ve Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ayn-i inayetleriyle her işinde gözetilir ve desteklenir. Ancak faydası ve bereketi sadakat, ihlas ve takva üzere devam şartıyla zahir olur. 


(Ahmed ibni Muhammed es-Savi, el-Esraru'r­ Rabbaniyye ve'l-Füyuzatü'r-Rahmaniyye ale's-Salevati'd­Derdiriyye, sh:32-39; Yusuf-u Nebhani, Efdalü's-salevat ala Seyyidi's-sadat, Salat no:43, sh:74-75) 

Salâtı Meşişiye Arapça Okunuşu:
Salât-ı Meşîşiyye ve Şerhi

Salâtı Meşişiye Türkçe Okunuşu :

Allâhümme salli alâ men minhün şeqqatil esrâru venfeleqatil envâru ve fîhirteqatil haqâiqu ve tenezzelet ulûmu âdeme fea'cezel halâiqa ve lehû tedâeletil fuhûmu felem yüdrikhü minnâ sâbiqun velâ lâhiqun feriyâdul melekûti bizehri cemâlihî mûniqatün ve hıyâdul ceberûti bi feydı envârihî mütedeffiqatün ve lâ şey-e illâ ve hüve bihî menûtun iz levlel vâsitatü lezehebe kemâ qîlel mevsûtu salâten telîqu bike minke ileyhi kemâ hüve ehlüh. Allâhümme innehû sirrukel câmiuddâllu aleyke ve hicâbukel a'zamul qâimu leke beyne yedeyk. Allâhümme elhıqnî binesebihî ve haqqiqnî bi hasebihî ve arrifnî iyyâhü ma'rifeten eslemu bihâ min mevâridil cehli ve ekrau bihâ min mevâridil fadli vahmilnî alâ sebîlihî ilâ hadratike hamlen mahfûfen bi nusratike vaqzif bî alel bâtıli fe-edmeğahü vezücce bî fî bihâril ehadiyyeti venşulnî min evhâlittevhîdi ve eğriqnî fî ayni bahril vahdeti hattâ lâ erâ velâ esmeu velâ ecide velâ uhisse illâ bihâ vec-alil hicâbel a'zame hayâte rûhî ve rûhahû sirra haqîqatî ve haqîqatehû câmia avâlimî bitahqîqil haqqil evveli yâ evvelu yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtın. İsma' nidâî bimâ semi'te bihî nidâe abdike zekeriyyâ vensurnî bike leke ve eyyidnî bike leke vecma' beynî ve beyneke ve hul beynî ve beyne ğayrike Allâh Allâh Allâh. İnnellezî ferada aleykel qur-âne lerâddüke ilâ meâdin rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ. İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy, yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.

Salâtı Meşişiye Türkçe Manası :

Ey Rabbim! O her şeyi içinde barındıran, Sana delâlet eden sırrındır; Senin katında, Senin için duran en büyük hicâbındır. Ey Rabbim beni, ümmetinin salihleri arasına koyuver, bana kendi sevgini hakikatiyle tattırıver!. Bana onun mârifetini veriver!. Cehâlet pınarlarından ona teslim oldum, fazilet pınarlarından onunla içtim. Beni onun yolunda, nusretinle yeğnileşmiş olarak, kendi şanına taşıyıver! Beni bâtılın üzerine atıver de onu mahvedeyim. Beni vahdaniyet denizlerinde yüzdürüver, küfrün bataklıklarından çıkarıver!. Beni vahdet denizinin pınarının içine daldır da yalnızca bunu göreyim, duyayım, bulayım, hissedeyim. En büyük hicâbı, ruhumun hayatı, onun ruhunu, hakikatimin sırrı, onun hakikatini, O İlk Hakkı hakkıyla bilerek âlemleri içinde düren kılıver!. Ey her şeyin başı ve sonu, ey zâhir ve bâtın olan Yüce Allah, bana Kendinle Kendin için yardım ediver, bana Kendinle Kendin için destek veriver; beni Kendinle bir beraber kılıver, benimle Senin gayrin arasına giriver de, onların aramıza girmesine engel oluver!. Allah-u Allah-u Allah!. Senin için Kur’ân’a razı olan, elbette ki seni o güne geri döndürecektir. Ey rabbimiz, bize katından rahmet veriver, bize işimizde doğruyu, doğru yolu hazır ediver. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.

Salâtı Meşişiye Cübbeli Ahmet Hoca

Salâtı Meşişiye Cübbeli Ahmet Hoca

Salavat İle İlgili Konular:

 

Salavat Salat-ı Meşişiyye
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri