RAMAZAN-I ŞERİF’İN HİLALİNİ GÖRÜNCE OKUNACAK DUALAR

Ramazan-ı Şerife girerken hilali görüldüğünde okunması tavsiye edilen bereketlerle dolu çok büyük dualar Peygamber Efendimiz Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem)'ın hadis-i şeriflerinde bir çok duaları sizlere paylaştık.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

RAMAZAN-I ŞERİFTE HILAL GÖRME DUALAR!

Gerçi her ayın hilâli görüldüğünde, zikredeceğimiz bu duaları okumak sünnet ve müstehabsa da, insanlar dini bir vecibe olması hasebiyle ramazân hilâlini gözlemeye daha çok önem verdiklerinden, ulema bu rivayetleri ramazânla ilgili meclislerde zikretmişlerdir.

Tabi bu konuyu iki bölümde değerlendirecek olursak; evvelâ genel anlamda herhangi bir ay görüldüğünde okunacaklar, daha sonra ise, buna ilâveten özellikle ramazân-ı Şerif hilâli görüldüğünde okunacakları nakletmemiz münasip olacaktır.

Ramazan Hilalini Görünce Okunacak Dualar

Ali ibni Ebî Tâlib (Kerranıellâhu Vec-hehi)’den rivayet olunan bir hadis-i şerifinde Rasülüllâh (Sallahü Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “(Yeni beliren) hilâli veya (birkaç günlük) ayı gördüğünde, üç kere:

Ramazan Hilalini Görünce Okunacak Dualar allahu ekber

`Allah her şeyden büyüktür’ dedikten sonra:

Ramazan Hilalini Görünce Okunacak Dualar allahu ekber duası

Okunuşu:
Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Allâhu Ekber. Elhamdülillâhillezî haleqanî vehaleqake ve qaddera leke menâzile ve cealeke âyetel-lil âlemîn.

“Bütün hamdler, beni ve seni yaratan, sana konaklar (ve burçlar) takdir eden ve seni âlemler için büyük bir âyet yapan Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur” de.

(O zaman) Allâh-u Te’âiâ seninle meleklere iftihar eder ve:
`Ey Benim Meleklerim! Şahit olun ki muhakkak ben işte bu kulumu cehennemden azad ettim’ buyurur!”

(Safüri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/144: Nu’man El-Alüsi, Galisyetü’l-meva’ız sh:30)


Rivayete göre: Rasülüllah (Sallahü Aleyhi ve sellem) yeni hilali gördüğünde

Hilalini-Görünce-Okunacak-Duaları


Okunuşu:
Allâhu ekber. Elhamdülillâh. Lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh. Allâhümme innî es-elüke hayra hâzeşşehri ve eûzü bike min şerril qaderi ve min sûil haşr.

“Allah her şeyden büyüktür; bütün hamdler, Allah’a mahsustur. Allah’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz.

Ey Allah! Ben Senden bu ayın hayrını isterim, kaderin şerli olanından ve mahşere kötü çıkıştan da Sana sığınırım!” derdi. (Müsned-ü Ahmed, Nu’man sh: 30)Talha ibni Ubeydullah (Radayallâhu Anh)’dan rivayet edildiğine göre; Rasülüllah (Sallahü Aleyhi ve sellem) hilali gördüğünde:

Ramazanda hilalde okunacak

Okunacak:
Allâhümme ehillehû aleynâ bil yumni vel îmâni vesselâmeti vel islâmi vettevfîqi limâ tühibbu ve terdâ rabbî ve rabbükallâh.


“Ey Allah! Onu bize, bereket ve imanla; selamet ve İslam’la ve sevip razı olduğun şeylere muvaffakiyetle (gelen bir) hilal yap!
(Ey hilâl!) Benim de Rabbim, senin de Rabbin ancak Allah’tır.” derdi.
(Safüri, Nüzhe-tü’l-mecâlis, 1/144. Nu’man Gâliyetü’l-mevâ’az, sh:30)


Hilali-görünce-okunacak-ismi

Enes (radıyallahu anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasülüllah (Sallallühu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her hangi bir imanlı kul, hilali gördüğünde, Allah-u Te’âlâ’ya hamd-ü senada bulunur, sonra yedi (7) defa Fâtiha okursa, mutlaka Allâh-u Te’ala ona o ay boyunca göz şikayetinden âfiyet verir.” (Safirt, Niazhetü7-ınecâlis, 1/144)

Abdullah ibni Hişam (Radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre; yeni sene veya yeni ay girdiğinde Rasülüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’ in ashabı:

Ramazan Hilalini Görünce Okunacak Dualar

Okunuşu:
Allâhümme edhılhü aleynâ bil emni vel îmâni vesselâmeti vel islâmi ve rıdvânim-minallâhi ve hazârim-mineşşeytân.

“Ey Allâh! Onu bize, emniyet ve imanla, selâmet ve İslâmla, Allâh’tan rıza ve şeytandan korunmayla kavuştur”duasını okumayı birbirlerinden öğrenirlerdi.

(Taberâni; Heysemi; Mevâridü ‘z-zam sh:590: İbnü Receb, Fedâil-ü şehr-i ı-anıazdn, sh: 146)


Ramazan Hilalini Görünce Okunacak Dualar

 Râfi’ ibni Hadic (Radıyallâhu Anh)’dan rivayete göre; Rasülüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) hilali gördüğünde üç kere: 
 

Ramazan Hilalini Görünce Okunacak Dua Hilâle hayrin ve rüşd

“(Ey Allah! Bu ayı) hayır ve rüşd (olgunlaşıp kemale erene ve maddi manevi bereketlere nailiyet) hilâli (yap)!” buyururdu. Sonra da üç kere: 

hilal-görünce-okunacaklar

Okunucu: 

Hilâle hayrin ve rüşd. Allâhümme innî es-elüke min hayri hâzeşşehri ve eûzü bike mineşşerrih. 

“Ey Allah! Muhakkak ki ben Senden bu ayın hayrını istiyorum ve onun şerrinden Sana sığınıyorum!” diye dua ederdi.

(Taherâni,  el-Mu ‘cemül-kebir, Heysemi. Mecma’u’7.-2-evaid. 10/139; 12/13330; ibnü Receb. Vezaifü şehr-i ramazan, sh: 145) 


Ebu Dâvud’a ait bir rivayette ise: ” `Bütün hamdler, falan ayı giderip falan ayı getiren Allâh’a mahsustur! (Ey hilal!) Seni yaratana iman ettim.’ buyururdu.” şeklinde bir ilave vardır. Bunun ramazan ayına uyarlaması ise: 

Ramazan şerifte Hilalini Görünce Okunacak Dua

Okunuşu:
Elhamdülillâhillezî zehebe bi şehri şa’bâni ve câe bi şehri ramadâne âmentü billezî haleqake.

“Bütün hamdler; şa’bân ayını giderip ramazan ayını getiren Allâh’a mahsustur! (Ey ramazan hilâli!) Seni halkeden Zât’a iman ettim.” şeklinde olur.

(ibnü Receb, Vezâif-ü şehr-i ramazan, sh: 14 7) 


“Bütün hamdler; şa’bân ayını giderip ramazan ayını getiren Allâh’a mahsustur!

(Ey ramazan hilâli!) Seni halkeden Zât’a iman ettim.” şeklinde olur.
(ibnü Receb, Vezâif-ü şehr-i ramazan, sh: 14 ) 


Ali (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet  edildiğine göre, Rasülüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) hilâli gördüğünde: 

Ey Allah! Şüphesiz ben- Senden bu  ayın hayrını; fethini, yardımını, nurunu,  bereketini, temizliğini ve rızkını istiyorum.

Okunacak:
Allâhümme innî es-elüke hayra hâzeşşehri fethahû ve nasrahû ve nûrahû ve beraketehû ve tuhûrahû ve rizqahû ve neûzü bike min şerri mâ ba’deh. 

Ey Allah! Şüphesiz ben- Senden bu ayın hayrını; fethini, yardımını, nurunu, bereketini, temizliğini ve rızkını istiyorum.

Sonrasının şerrinden de Sana sığınıyorum” derdi.

(Taberâni, Kitâbu’d-Dua:136 no:909-910, 2/1225-1226)İmam-ı Sübki (rahimehullah)’in beyanına göre; yeni ay görüldüğünde Tebâreke Sûresini okumak müstehabtır. Zira onun bir ismi “Münciye (kurtarıcı)”dir.
Bu süre, bir ayın günleri sayısınca otuz ayet olduğundan, her bir ayeti, hilal görüldüğünde kendisini okuyan kişiyi, ay boyunca her bir gün gelecek felaketlerden muhafaza eder.

Numan el alüsi Galiyetü’l-meva’ız sh:30


RAMAZAN HİLALİNE AİT DUALAR

Ramazan Hilali

Ebü Cafer (Radıyallâhu Anh)’dan rivayete göre; ramazân ayının hilâli görüldüğünde, Rasülüllâh (Sullallâhu Aleyhi ve Sellem) mübarek yüzüyle insanlara yönelir, sonra: 

Ramazan hilal duası

Okunuşu:
Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni vesselâmeti vel islâmi velâfiyetil mücellileti ve raf-il esqâmi vel avni alessıyâmi vessalâti ve tilâvetil qur-ân. Allâhümme sellimnâ li ramadâne ve sellimhü lenâ ve tesellemhü minnâhattâ yahruce ramadânu ve qad ğaferte lenâ rahimtenâ ve afevte annâ. 

“Ey Allah! Onun hilalini bize, emniyet ve imanla, selamet ve İslâm’la, her şeyi kaplayan tam bir âfiyet ve hastalıkların kalkışıyla, bir de namaza, oruca ve Kur’ân tilavetine yardımla kavuştur.

Ey Allah! Bizi (günahlardan arındırarak ve vazifelerimizi doğru düzgün yaptırarak) ramazan için salim kıl, onu da bizim (şefaatimiz) için ayır. Ve onu bizden öyle bir teslim al ki, ramazan çıktığında, sen bizi bağışlamış, bize merhamet buyurmuş ve bizi affetmiş olasın” derdi.

(İbnü Ebi ‘d-dünya, Fedâil-ü şehr-i ramazân, no: 20, sh: 49; İbnü Asâkir, no:6029, 51/186; Ali el-Muttaki, Kenıütl-unımâl, no:24288, 8/589-590)


 Abdülaziz ibni Ebi Ravvild (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: Selef-i sâlihin zamanında ramazân-ı Şerif girdiği zaman Müslümanlar şöyle dua ederlerdi: 

Hilal icin edilecek dua

Okunuşu:

 Allâhümme ezalle şehru ramadâne ve hadara fesellimhü lî ve sellimnî fîhi ve tesellemhü minnî. Allâhümmerzuqnî sıyâmehû ve qıyâmehû sabran vahtisâben verzuqnî fîhil-cidde vel ictihâde vel quvvete venneşâta ve eiznî fîhi minessâmeti vel fetrati vel keseli vennuâsi vevefiqnî fîhi lileyletil-qadri vec-alhâhayral-lî min elfi şehr.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
RAMAZAN-I ŞERİF’İN HİLALİNİ GÖRÜNCE OKUNACAK DUALAR

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!