Bakanı Bile Kurtaracak ''Salevâtü'l-Hitam Ale'n-Nebiyyi'l Hattâm'' Sîğası

Abdullah sekkaf hazretleri Resullullah bana mana aleminde geldi ve dediki allahın sana ilham ettiği bir  salavat ögretti bu salavatı önründe 1 kere okuyan okuyamayanı çok büyük mukafatlar beklemektedir detayları konuda.

Bakanı Bile Kurtaracak ''Salevâtü'l-Hitam Ale'n-Nebiyyi'l Hattâm'' Sîğası
Bakanı Bile Kurtaracak ''Salevâtü'l-Hitam Ale'n-Nebiyyi'l Hattâm'' Sîğası Yönetici
Bu içerik 41412 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

Abdullah sekkaf hazretleri Resullullah bana mana aleminde geldi ve dediki allahın sana ilham ettiği bir  salavat ögretti bu salavatı önründe 1 kere okuyan okuyamayan dahi bir kere baksa efendimiz Rasûlüllâh ﷺ tazminat veriyorum ona 1 şefehat hakkı veriyorum ve ölüm anında imanlı ölmeye allahın izniyle söz veriyorum die söylemiştir.
İbnu Abidin hazretleri kaynak vererek zikretmiştir.

Kaynak: Lalegül Dergisi Ocak 2015

 

Salevâtü'l-Hitam Ale'n-Nebiyyi'l Hattâm Sîğası

Salevâtü'l-Hitam Ale'n-Nebiyyi'l Hattâm'' Sîğası

Önemli Bir İhtar: Đad (ض) harfini đ ile, hırıltılı ħa ( خ ) harfini ħ ile, peltek śe ( ث ) harfini ś ile, peltek ź ( ذ ) harfini ź ile, żı ( ظ ) harfini ż ile,( ق ) ķaf harfini ķ ile, ţı ( ط‎‎ )harfini ţ ile, cezm halindeki ayn ( ﻉ ) harfini ve elifi ( ﺍ ) kesme işareti ( ‘ ) ile göstermeye çalıştım. Çözemediğimiz problem ayn harfinde ve elif harfinde oldu. Okurken buna dikkat edilmesini özellikle istirham ediyorum. Ayrıca uzunları kısa, kısaları da uzun okumayalım. Buna çok dikkat edelim

 

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Süllemil Esrâril İlâhiyyetil Müntaviyeti Fîl Hurûfil Kur’âniyyeti Mehbetır Rakâıkır Rabbâniyyetin Nâzileti Filhazretil Aliyyetil Müfassalati Fil Envâri Binnûri; El Mütecelliyeti Fî Lübâbi Bevâtınil Hurûfil Kur’âniyyetis Safâiyyeti; Fehüven Nebiyyül Azîm. Merkezü Hakâikıl Enbıyâi Vel Mürselîn; Müfîzül Envâri İlâ Hazarâtihimül Mahsûsetil Hatmiyyeti; Şâribürrahîkıl Mahtûmi Min Bâtıni Bâtınil Kibriyâi; Mûsılül Husûsiyyâtil İlâhiyyâti İlâ Ehlil Istıfâi; Merkezü Dâiratül Enbiyâi Vel Evliyâi; Münezzilün Nûri Binnûri; El Müşâhidü Bizzâtil Mükâşifü Bissıfâti; El Ârifü Bizuhûril Kur’âniz Zâtiyyi Fil Fürkânis Sıfâtiyyi; Femin Hâhünâ Zaharatil Vahdetânil Müteâkisetânil Hâviyetâni Alettarafeyni. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhibil Latîfetil Kudsiyyetil Meksuvveti Bileksiyyetin Nûrâniyyeti; Essvriyeti Fil Merâtibil İlâhiyyetil Mütekemmileti Bil Esmâi Ves Sıfâtil Ezeliyyeti; Vel Müfîzati Envârahâ Alelervâhil Melekûtiyyeti; El Müteveccihati Filhakâikil Hakkıyyetin Nâfiyeti Li Zulümâtil Ekvânil Ademiyyetil Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedil Kâşifi Anil Müsemmâ Bilvahdetiz Zâtiyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Câmiıl İcmâliz Zâtiyyil Kur’âniyyi; Hâvit Tafsîlis Sıfâtiyyil Fürkâniyyi. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbis Sûratil Mükaddesetil Münezzeleti Min Semâi Kudsi Ğaybil Hûviyyetil Bâtıneti; El Fâtihati Bi Miftâhıhâl İlâhiyyi Li Ebvâbil Vücûdi; El Kâimi Bihâ Min Metleı Zuhûrihel Kadîmi İlastivâi İzhârihâ Lilkelimâtit Tâmmâti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Hakikatis Salavâti; ve Rûhıl Kelimâti; Kıvâmil Meâniz Zâtiyyâti; ve Hakîkatil Hurûfil Kudsiyyâti; ve Suveril Hakâikil Fürkâniyyetit Tafsîliyyâti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Cem’ıyyetil Berzehıyyeti, El Kâşifeti Anil Âlemeyni; Elhâdiyyeti Bihâ İleyhâ Hidâyeten Kudsiyyeten; Li Külli Kalbin Münîbin İlâ Sırâtıhâr Rabbâniyyil Müstekîmi Fil Hazratil İlâhiyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammed Mûsılil Ervâhı Ba’de Ademihâ İlâ Nihâyâti Ğâyâtil Vücûdi Ven Nûri. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Vâsıtatil Ervâhıl Ezeliyyeti Fil Medâriciz Zuhûriyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Hasenâtil Kudsiyyetil Câzibetil Lil Ervâhıl Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Hasenâtil Vücûdiyyetiz Zâhibeti Lizulümâtit Tabâiıl Hıssiyyeti Vel Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Müstekarri Büruzil Meânir Rahmâniyyeti; Minhâ Haracetil Hulletül İbrâhîmiyyetü ve Minhâ Hasalen Nidâü Bil Meânil Kudsiyyeti Lilhakîkatil Mûseviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyydinâ Muhammedinil Lezî Cealte Vücûdekel Bâkî Ivezen An Vücûdihil Fâni Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve Alâ Eshâbihi ve Âlihi ve Sellem.

 

Salavatlar kurtarıcı salavat kurtarıcı salavat Salavat
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri