Ğâyâtü'l Hayrât Salavatı (Hayırlı amellerin nihâyetleri)

Şeyh Muhammed Hazin el-Fersâfi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerine ait Seyyidü'l-kainât (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e hediye edilen Ğâyâtül-Hayrât adında bir Salevât-ı Şerife vardır ki onu basıma hazırlayan Molla Enis Efendi Salevâtü Hazreti'ş- Şeyh Muhammed el-Hazin el-Fersafi (Kuddise Sirruhü) isimli eserinde (1-15) şunları nakletmiştir.

Ğâyâtü'l Hayrât Salavatı (Hayırlı amellerin nihâyetleri)
Ğâyâtü'l Hayrât Salavatı (Hayırlı amellerin nihâyetleri) Yönetici
Bu içerik 8900 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

ĞAYATÜL-HAYRAT SALEVAT-I ŞERİFESİ: 


Dergimizin 62. sayfasında terceme-i hali beyan edilen Şeyh Muhammed Hazin el-Fersâfi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerine ait "Seyyidü'l-kainât (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e hediye edilen "Ğâyâtül-Hayrât" adında bir Salevât-ı Şerife vardır ki onu basıma hazırlayan Molla Enis Efendi "Salevâtü Hazreti'ş- Şeyh Muhammed el-Hazin el-Fersafi (Kuddise Sirruhü)" isimli eserinde (1-15) şunları nakletmiştir. Şeyh Hâlid-i Bağdâdi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri'nin halifesi Osman Tavilâ (Kuddise Sirruhu) nun halifesi olan ve zamanının Gavsı kabul edilen Şeyh Muhammed Hazin el-Fersâfi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri, Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i önce rüyasında daha sonra yakazât (uyanıkken gördüğü zuhûrât)ında gördükten sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e ithâfen "Ğâyâtül-Hayrât (Hayırlı amellerin nihâyetleri)" diye isimlendirdiği bir takım salât-ü selâmlar tertip etmiş ve Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in bu salevât-ı şerife hakkında kendisine: 

Ğâyâtü'l Hayrât Salavatı nakil

"Her kim bana karşı taşıdığı iştiyak ve mehabbet ile bu salavatı okursa içerisinde zikredilenler adedince kendisine sevaplar yazılır ve Arasat (mahşer) gününde ben ona şefaatçi olurum" buyurduğunu nakletmiştir.

Ğâyâtü'l Hayrât SALEVAT-I ŞERİFESİNİN METNİ

Ğâyâtü'l Hayrât Salavatı Şerifin Metni

 

Ğâyâtü'l Hayrât SALEVAT-I ŞERİFESİNİN TERCÜMESİ:

"Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Ey Allâh! Muhammed'e, Ehl-i Beyt'ine, sahâbesine ve cümle enbiyâ 'Aleyhimüsselâm'a, -varlık âleminde bulunan zerrelerin miskalleri sayısınca ve sonsuzların ebediyetine kadar " olmuş ve olacak şeylerden Senin ilminin kendisini kuşattığı şeyler adedince devamlı suretle salât eyle! Yâ Rabbi! Yaratıkların efendisi olan Rasûlün Muhammed Mustafâ'ya varlık aleminin zerrelerinin yine kendi adedleriyle sürekli çarpılmasından hasıl olan mevcûdâtın tastamam ağırlıkları kadar ve yine bu sayının trilyonlarca katkatı kadar salât eyle, ey Kerim! 
Ey Rabbim! Bütün yaratıklara karşı kendisini seçkin kıldığın ve yüce şahsını en üstün makama yükselttiğin Nebiyy-i zişana -(Şu anda yok olan fakat) bu cihanda ve "la mekan"da (manevi alemde) hattâ kıyamet günü gerçekleşecek hasirden sonra var etmeyi takdir bu-yurduğun tüm ademlerin (yokların) ağırlıkları kadar ve bütün bunların yine kendi sayılarıy-la sürekli çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca- salât eyle, ey Alim! Rabbim! Kendisini üstün kıldığın, Zat'ına yakınlaştırdığın ve kendisine kelâmların en güze-lini indirdiğin o üstün şahslyete -(Senin tarafından kullarına yönelen) emirler ve yasaklar, ayetler ve hükümler adedince, kalplere düşen düşünceler, vesveseler ve ilhamlar sayısın-ca, hareketler, sakin duruşlar, nefesler ve yaratıklarda bulunan renkler adedince- salât eyle! Ya Rabbi! Kendisi(ni yaratacak) olmasa(ydın) mahlükatı da, büyük felekleri de yaratma-yacak olduğun o şahs-ı aliye -ruhların ve cisimlerin türlerinin cüzlerinin fertleri adedince, bu dünya yurdunda ve (âhiret yurdu olan) clarusselâm'da yaratıp icad ettiklerin sayısınca, iki cihanda bulunan yaratıklar ve onların her birerlerinde bulunan hakikatler ve incelikler adedince- salât eyle! Ey Rabbim! Seçilmiş Habibin olan âhir zaman Nebisi Muhammed'e, -yedi kat yerin altın-krdan Ars'ın üstüne kadar alem-i imkân dairesinde bulunan tüm zerrelerin ve cennetlerde bulunan varlıkların ağırlıkları kadar ve bütün bunların yine kendi sayılarıyla, kendi sayıları .kadar çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca- salât eyle ey Muhit! 

 

OKUNUŞU:

Allâhümme salli adde mesâqîli zerrâyâtil vucûdi biddevâm. Ve adde mâ qad ehâta bihî ilmuke yâ Allâm. Mimmâ kâne vemâ qad yekûnu ebedel âbidîn. Alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve cem-il enbiyâi aleyhimüsselâm. Ve salli rabbi adde mesâqîli mâ qad hasale bittemâm. Min darbi zerrâyâtil vucûdi fî nefsihâ biddevâm. Ve mislihî âlâfe ulûfi elfi merratin yâ Kerîm. Alâ rasûlikel mustafâ Muhammedin seyyidil enâm. Ve salli rabbi adde mesâqîli mâ taqdiru en tûcidehû minel a'dâm. Fil kevni velâ mekân. Hattâ mâ ba'del haşri yevmel qıyâm. Ve adde mâ yahsulu min darbihâ fî nefsihâ dâimen yâ Alîm. Alâ menillezihtertehû alâ küllil halâiqi ve rafe'tehû ilâ a'lel meqâm. Ve salli rabbe addel evâmiri vennevâhî vel âyâti vel ahkâm. Ve adde mâ vaqa-a fil qulûbi minel havâtıri vel vesvâsi vel ilhâm. Ve addel harakâti vessekenâti vel enfâsi ve elvânil halâiq. Alâ menillezî faddaltehû ve qarrabtehû ve nezzelte aleyhi ahsenel kelâm. Ve salli rabbi adde efrâdi cüz-iyyâti envâil ervâhi vel ecsâm. Ve adde mâ halaqtehû ve kevventehû fî hâzeddâri ve fî dârisselâm. Ve adde mevcûdâtil kevneyni vemâ fîhâ minel haqâiqi veddeqâiq. Alâ menillezî levlâhu lemâ halaqtel halqa velel eflâkel ızâm. Ve salli rabbi adde mesâqîli zerrâyâti dâiratil imkân. Min tahtisserâ ilâ a'lel arşi vemâ qad yekûnu fil cinân. Ve adde mâ hasale min darbihâ fî nefsihâ bi adedihâ yâ Muhît. Alâ habîbikel muhtâri Muhammedin nebiyyi âhirizzemân. Ve salli rabbi adde mâ keşeftehû liqulûbil ârifine fil kevni ve lâ mekân. Ve adde mâ tealleqat bihî seb-ussıfâti bil îcâdi vel imkân. Ve adde mâ yahsulu min darbil madrûbi fil madrûbi fî külli tarfetil ayn. Alâ menillezî rafe'tehû ilâ bisâtıl qudrati hattâ ra-âke bil iyân. Ve salli rabbi adde mâ fil arşi vel kürsiyyi vessidrati vel cinân. Minel melâiketi vel hûri vel qusûri vettuyûri vel vildân. Ve adde vezni mesâqîlihim bimâ fîhim kezâ measseb-ittıbâq. Alâ menillezî qarrabtehû qâbe qavseyni ve kellemtehû bi ebleğıl beyân. Ve salli rabbi adde mâ fil ardi minel insi vel cinni ve envâil hayevân. Ve adde mâ fil enhâri vel uyûni vel buhûri kezâ mea mâ finnîrân. Ve adde vezni mesâqîlihim bimâ fîhim mea addi eczâi cem-il halâiq. Alâ menillezisteğraqa fî cemâlike ve hâtabeke bi efsahillisân. Ve salli rabbi adde mâ fil-levhil mahfûzi kezâ mea mâ fil qur-ân. Minel âyâti vel-luğâti vel hurûfi vel elfâzi vel meânî. Ve adde eczâi cüz-iyyâtil ekvân. Ve mâ fîhâ minel iberi vel esrâr. Alâ nûril kevneyni sirril vucûdi Muhammedin seyyidi ehlil cinân. Ve salli rabbi adde mesâqîli cemî-i mâ zekertü fil ebyâti bil meqâl. Mea addi mâ qad hasale min darbil mecmûi fil mecmûi biddevmi vel kemâl. Alâ rûhil vucûdi şemşidduhâ Muhammedin vel enbiyâi cemîâ. Ve ebî bekrissıddîqi ve umera ve usmâne ve aliyyin vessahâbeti vel âl. Ve salli rabbi adde mesâqîli külli mâ halaqtehû fi hâzel kevni ve fî kevnil beqâ. Alâ nûril hüdâ Muhammedinil meb-ûsi rahmetel-lil âlemîne hatmil enbiyâ. Ve şeffi'hu ilâhî fil haqîril faqîril müsemmâ bismihil hazîni ve fînâ ve fî cemî-il müznibîne kemâ şeffe'tehû fî ehlil abâ. Salevâtullâhi ve cemî-il halqi biddevâm. Adde mâ qad ehâta bihî ilmuke yâ Allâm. Alâ Muhammedinil meb-ûsi rahmetel-lil âlemîn. Ve âlihî ve sahbihî vel enbiyâi aleyhimüsselâm.

 

Ğâyâtü'l Hayrât Salavatı Acıklaması:

Ğâyâtü'l Hayrât Salavatı

 

Salavat Salevat Abdülkadir Geylani Hazretleri Abdülkadir Geylani selavatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri