İçerisinde On Tane Kâf Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

İçerisinde On Tane ق 'Kâf' Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîmenin bir cok havası olan BÜYÜK bir konu Her türlü murad icin düşmanın helakı dosta kendini sevdirmek mertebe gibi konularda çok büyük havas ilmine sahip 5 ayeti kerime Evliyaullahın yüksek mertebelere eriştiren 5 ayetin havası.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Şeyh Ebul-Abbas Ahmed el-Bûni, büyük fakih ve gizli sırlar sâhibi veli Ahmed ibni Milsa ibni Uceyl (Rahimehumullah) gibi birçok veliden nakledildiğine göre; Allâh-u Te`ala‘nın kitabında, içerisinde on tane « ق » “Kâf” harfi olan beş âyet-i kelime vardır ki bunları masivadan hali (Allah-u Te`ala’dan gayri her düşünceden arınarak huzuru temin etmiş) bir kalp ile okumakta ve üzerinde taşımakta çok garip havâs (özellikler), acayip sırlar, çok faziletler ve sayısız menfaatler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sayacak olursak:

1) Allah-u Te`alâ bu kişiye düşmanlarına karşı yardım eder, onların şerrinden, hilesinden ve silah-larından hiçbir şey ona ulaşamaz.

2) Bu kişiyle her kim mücadeleye kalksa mutlaka Allâh-u Te`ala hasmını kahreder (yenik duruma düşürür).

3) Bu kişi için insanların kalplerine heybet (saygınlık) konulur.

4) Sultanın (devlet yöneticisinin) veya naibleri(vekilleri)nin yanına girse şerlerinden ve tuzaklarından emin olur. 

5) Bu âyet-i kerimeler ins-ü cinnin şerlilerinden, şeytanların ve inatçı yakınlarının zararlarından koruyacak büyük bir perdedirler.

6) Bu âyet-i kerimeler hangi düşmanın veya şerrinden korkulan kişinin yüzüne doğru okunacak olsa mutlaka Allâh-u Te`âlâ onların şerrini okuyandan def eder ve okuyanı tüm hatalardan ve âfetlerden muhafaza eder.

7) Bu âyet-i kerimeler bir şeye yazılıp bir mızrağa veya silaha bağlanır da o silah harpte düşmanların tam karşısına konursa düşmanlar hep birlikte bozguna uğrayıp mağlup olurlar ki bu husus defalarca tecrübe edilmiştir.

İbni Mes’ild (Radıyallahu Anwın nakline göre; Rasulullah ﷺ  Efendimiz bu beş âyeti hazarda-sefer-de ve tüm gazalarda (harplerde) okumaya devam ederdi, böylece kâfirlere ve münâfiklara gâlip geldi ve Allâh-u Te`âlâ ona fetihler nasip etti. (Muhammed Hakkî en-Wdziti, Haıbleti fl-esrür, sh:86) Şeyh Mahmild Ğâzi (Ğaznevi) (Kuddise Sirruhü) şöyle anlatmıştır: “Şeyh Mûsâ ed-Sidrâni (Kuddise Sirruhâ) bana bu beş âyeti okumamı ve hazarda seferde ve tüm gazalarda taşımamı vasiyet etti. Ben de bunu onun tavsiye buyurduğu gibi yaptım, bu vesileyle Allâh-u Te`âlâ bana ve ordularıma bereketler yağdırdı ve benim elimle Hind beldelerinden çoğunu fethettirdi. Bu sayede ben hangi mekâna teveccüh ettiysem ve nereye gitmeyi kastettiysem mansur ve muzaffer (zaferlere sahip) oldum.”

8) Şeyh Necmüddin-i Kübrâ (Kuddise Sirruhü), büyük veli Ma`ruf-u Kerhi (Kuddise Sirruhü), Şeyh Nizâmü’l-evliyâŞeyh FeridüddinŞeyh Hamidüddin NâkfuriSeyyidü’l-meşâyih Ahmed er-Rifâ`i, Şeyh Mûsâ es-SidrâniŞeyh Seyyid Ebu Medyen Ğavsül-evliyâ Abdülkûdir el-Geylâni (Kaddesellahü Esrarahüm ve Nefe’ana bihim Amin) hazaratı, Emiru’l-müminin Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh naklen Seyyidül-mürselin Efendimiz şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:

Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

“Her kim her gün, içerisinde on kaf bulunan bu beş şerefli ve büyük âyet-i kerimeyi okursa veya yazıp başının üzerinde taşırsa şüphesiz Allâh-u Te`alâ kendisine, ellerinde nurdan harp âletleri bulunan on iki bin melek gönderir ki onu âfetlerden ve belalardan korurlar, Allâh-u Te`âlâ Firdevs cennetinde ona kırmızı yâkuttan altı yüz kasr bina eder. 
Eğer bu âyetleri Sultan (devlet reisi okursa) Allâh-u Te`âlâ onu saltanatında sabit kılar, ken-disine nusrat ve zafer kapılarını açar, şevketini (gücünü), heybetini ve rif`atini (saygınlığını yüceliğini) kemale erdirir. Allâh-u Te`âlâ ona altı yüz sultan adaleti verir, Allâh-u Te`âlâ bütün emirleri, vezirleri, kadıları (hakimleri) ve diğerlerini ona musahhar (emrine âmâde) kılar, o sul-tan bütün düşmanlara galip gelir ve bu âyetleri okuyan kişiye haşerât ve mü’ziyât (akrep ve yı-lan gibi zehirli ve zararlı hayvanlar) zarar veremezler.”

(Muhammed Hakki en-Nüziti, Hazinetü’l-esrür, sh:85-86) 

9) Aişe-i Sıddika radıyallahu anhuma’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: 

Kâf' Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

“Her kim içlerinde elli (50) kaf bulunan bu beş âyeti cuma günü yazar da içerse o kişinin içine bin şifa ve deva, bin sıhhat, bin rahmet, bin ra’fet (esirgeme duygusu), bin yakin (şüphesiz inanç), bin kuvvet ve yüz bin nur yerleştirilir, her türlü dert, kin, üzüntü ve keder ondan sökülüp alı-nır.” ,

(Muhammed Hakki Hazinetül-esrür, sh:86) 

10) Selmân-ı Farisi (Radıyallahu Anh): “Yâ Resulallah! Ömrüm boyunca çok isyanlar işledim, ahir ömrümde bana bir şey öğret de onu okumam sayesinde, ömrüm uzasın, günahım bağışlansın ve muradım hasıl olsun” deyince Rasülüllöh ona bu beş ayet-i kelimeyi öğretti ve: 

Kaf Harfi Olan Beş Ayet
Her kim bu beş ayeti okursa ömrü uzun olur, günahı bağışlamr ve isteği yerine gelir” buyurdu. (Muhammed Nokia en-Naziti, Hazinetül-esrar, sh:86)

11) Şeyh Mecdüddin-i Kirmâni (Kuddise Sirruhü) şöyle demiştir: “Dünyada rical-i ğayb (mâneviyat sahibi Allah dostların)dan, büdela(kırklar)dan, evtad(dünyanın manevi direkleri sayılan dört evliya) dan ve kutuplardan müteşekkil tasarruf (manevi yetki) sahibi dört bin veli vardır ki bunların hepsi de bu beş ayet-i kerime ile tasarrufta bulunurlar. Her kim bunları okumaya devam eder yahut vefkıni taşırsa zahiren ve batmen, ulviyyen ve süfliyyen (görünen-görünmeyen, yukarıdaki ve aşağıdaki tüm âlemlerde) tasarruf (iş görme) ehlinden olur, zamanın kutbu ile ve rical-i ğayb ile karşılaşır.”

12) “Ardis Tefsiri” sahibinin beyanına göre; her kim bu beş ayeti okur ve vefkıni taşırsa Allah-u Te’ala onu zehirlerden, sihir(büyü)lerden, belalardan, eziyet veren her şeyden korur, kendisini koruması için bir rühani görevlendirir ki kendisi bu ayetler sayesinde tasarruf ehlinden olur, bunda yadırganacak bir şey yoktur. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin tesiri inkâr edilemez. Nitekim Allah-u Te’ala:

Kâf Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

Sen Kur’ân okuduğunda Biz seninle, âhirete inanmamakta bulunan o kimselerin arasına örten bir perde koyarız” (isra Süresi:45) ayet-i kerimesinde bu hususu açıklamıştır.

13) Şeyh Şâzeli (Kuddise Sirruhii) şöyle anlatmıştır: “Bir kere Kutbu’l-aktabı (bütün kutupların kutbu olan ğavsı) gördüğümde o bana bu beş ayeti okumamı tavsiye etti. Ben kendisine bunların sırlarından sorduğumda: ‘Her kim bunları okumaya devam ederse Allâtı-u Te`ölö onu düşmanlarından, haset-çileri (çekemeyenleri)nden ve hilekarlann tuzaklarından muhafaza eder, gök ve yer ehlinin tamamı ona düşmanlık etse de hiçbir düşman ona galip gelemez, kendisine nusret ve zafer kapıları açılır ve kutupluk (velilerin imamı olma) derecesine nail olur’ diye cevap verdi.” Şeyh Cemil el-Yemeni (Kuddise Sirruhü) da: “Kutbu’l-aktabı (bütün kutupların kutbu olan ğavsı) gördüm ve onunla konuştum, o bana bu beş ayet-i kelimeyi öğretti ve: ‘Ben her şeyi bu ayetlerin bereke-tiyle buldum, bunların sırlarını ehli olmayana haber verme’ dedi. Şeyh Ebisı Yezid el-Bestömi (kuddise sırruhu)nun da böyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Muhyiddin ibni Arabî (Kuddise Sirruhu) da bu beş ayetin sırlarını öğrenmiş, sonra Şeyh Hüsâmüddin Hazretleri de bunları bilmiştir ve bu ayet-i kerimelerle meşgul olduktan sonra bir sene zarfında tasarruf ehlinden olmuştur.” Şeyh Mevlana Celalüddin (Kuddise Sirruhul) da: “Ben bu ayetleri, sırlarını ve vefklerini Şeyh Sadruddin-i Konevi (Kuddise Sirruhu)dan öğrendim, sonra Şeyh Muhyiddin bana güneş vefkınin ve zühre şeklinin tertibini öğretti” demiştir.

14) “Havassul-Kur’ân” isimli eserde zikredildiğine göre; Kur ‘an-ı Kerim’de beş sürede geçen beş ayet vardır ki bu sürelerin dördü peşpeşedir, bunlar da Bakara, Al-i İmran, Nisa ve Mâide süreleridir, diğeri de Ra’d Suresi’dir, bunlardan her birinde on kaf bulunmaktadır. Bunların hasiyeti (manevi özelliği) harp ve lutalde zafer kazanmak, düşmanlara ve kıskançlara karşı yardım elde etmektir. Her kim bunları bir kağıda yazıp başına takarak mertebe sahiplerinin ve büyük emirlerin yanına girerse onlar (gayri ihtiyari de olsa) ona tâzim ederler, kendisi için ayağa kalkarlar, heybetine kapılırlar, şevketinden korkarlar. Bu ayetler kulların kalplerinde kabul (makbüliyet) kazanmak için okunur. Hangi sancağın içine yazılır veya yazılmış olarak konursa o ordu asla bozguna uğramaz, düşmanlarına karşı galip gelir ve gözden, nazardan korunur. Şüphesiz ki bu ayet-i kerime ulaşılamayacak çok değerli bir hazinedir. Muhammed Hakki (Kuddise Sirruhü) bu izahlan naklettikten sonra: “`Tefsiru’l-Arais‘, `Tefsirul-Küvâşi ve bazı havassu’l-Kur’an kitaplarında bu ilimler zikredilmiştir ki:

Uzatmaktan sakındığım için bu beş ayetin özellikleri hakkında meşayihın birçok sözünü ve garip kıssalarını zikretmeyi terk ettim. Lakin siz bunların kadru kıymetini bilin, Allâh-u Te`ala’nın bunları okumak ve üzerinizde taşımak hususunda size ikram ettiği nimetlerine hamdedin. Bu ayetlerin her biri okunduğu zaman peşisıra zikredilen ism-i Şerif üç kere tekrar edilmelidir ki şeyhim Süleyman EdirneviŞeyh Ahmed Sinari‘den ve Şeyh Muhammed Tünüsi (Kaddesallahü Esrârahüm)den naklen, düşmanların ve hasetçilerin kahrı için bu beş ayet-i kelimenin sabah akşam üç veya daha fazla, en azından sabah akşam bir kere dahi okunsa tesire sebebiyette iksir (harikulade etkili bir şey) olduğu hususunda bana icazet verdiler” demiştir.

(Muhammed HakkF en-Nözili, Hcızinetü’l-esrar, -Düru’l-kütübi’l-ilmiyye baskısı- sh:85-88, -Matbaatü’l-hayriyye baskısı- sh:74-75, -Müellif mühürlü baskı- sh:134-138) 15)

15 ) Şeyh Abdullah el-Hıcazi el-Halebi (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir: “Bir çok şeyhimizden, eşi-benzeri bulunmayan ve tesiri çok acayip olan beş ayet-i kelime rivayet etmişizdir ki bunların herbirinde on kaf harfi mevcut olup cümlesi elli kaf harfine müştemildir. Kur’ân-1 Kerim’de bunla-rın dışında böylesi yoktur. Bu ayat-ı şerife; Bakara Stiresi’nin 246, Al-i İmran Süresinin 181, Nisâ Suresi’nin 77, Mâide Suresi’nin 27 ve Ra`d Suresi’nin 16. ayet-i kerimeleridir. Bu ayet-i şerife; her gün mümkünse on kere okunur, değilse bir kere okunur. Her birinin başında Eüzü-besmele çekilir, daha sonra (her birinde kaf harfi bulunan) bu (on) esmâ-i şerife her gün on kere yahut bir kere okunur. Peşinde okunacak on esmâ-i şerife şunlardır:

Kâf Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

Yusuf en-Nebhanli (Kuddise Sirruhü) “Müferricü’l-kürüb” isimli eserindeki virdler içerisinde 127. rakamda bu ayet-i kelimeleri zikretmiş ve faziletlerinin bazı sahâbeden ve diğer meşâyihtan nakle-dildiğini bildirmiştir.

(Abdullah El-Hıcazi El Halebi, Hallü’l-‘ıkal, Sh:7 Nebhani, Müferricü’l-kürüb no:127, sh:98)

Ayetlerin Okunuşu:

Beş Âyet-i Kerîme

Ayet-i Kerimelerin Aralarında ve Peşlerinde Okunacak İsm-i Seriflerle ve Sonunda Okunacak Duasıyla Birlikte Tertibi:

Kâf Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

“Ey nimetleri sayılamaya(cak kadar çok ola)n, ey emrine karşı gelinemeyen, ey denizi Musâ (aleyhisselam) için âsâ ile yaran Allâh! Avucunda çakıl taşları (dile gelip) tesbih etmiş olan zat hürmetine ve o büyük Kur’ân’ın tek tek her harfi bahşına Senden dileriz ki bu âyetleri (düşmanlarımızın şerrini) durdurucu bir engel ve darmadağın eden bir deniz yapasın ve bunların karşılığında koruyucu yetmiş bin melek görevlendiresin. Ey Allâh! Her kim bana bir kötülük yahut istenmedik bir şey veya bir hile yapmak kastederse, Sen onun göğsünü yak, hilesini yık ve tuzağını boğazına geri çevir. Şüphesiz ki Sen hakkıyla her şeye gücü yetensin. Allâh-u Te`ala Efendimiz Muhammed’e, Ehl-i Beyti’ne ve ashâbına salât-ü selâm eylesin. Amin!” (Muhammed Hakki Hazinetü’l-esrar, sh:85-88; Üveys ibni Abdillah el-Müctebi`i, el-İşarâtü’s-seniyye li selliki’t-taıl-kati’n-nakşibendiyye, sh:91-94; Şihâbüddin eş-Şerd, el-Fev”did sh:14) Âyet-i kerimelerin harflerinin toplam sayısı cümmel hesabı üzere 56.595 olup aşağıda üzerinizde ta-şımanız için hazırlanan vefk-ı Şerif tarh ve kesr (atma ve küsuratlı yazma) yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmıştır ki abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir.

Beş Ayetin vefki şerifi
Beş Ayeti Kerime

Kaynak: Lalegül Dergisi Ağustos 2016 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
İçerisinde On Tane Kâf Harfi Olan Beş Âyet-i Kerîme ve Faziletleri

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!