Aklı Kıt Olanlara Öğretmeyin Denilen Hacet Namazı

Kesin Kabul Olacak, 'Aklı Kıt Olanlara Öğretmeyin' Denilen Hacet Namazı - Yüzlerce Muhaddis ve Alimin Tecrübe Edip Tesirini Hak Bulduğu Bir Hacet Namazı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Zor zamanlarda ve günümüzde olduğu gibi bulaşıcı hasta­lıkların yaygın olduğu dönemlerde belalardan korunmak için ulema tarafından iki hacet namazı kılmak tavsiye edilmiştir. 
Zira bu namazların akabinde yapılan duanın kabul eseri­nin süratle ortaya çıktığı, hadis-i şerifleri rivayet eden bütün raviler tarafından tecrübe edilmiş ve bize böylece nakledilmiştir.

Birinci Namaz: Yüzlerce Muhaddis ve Alimin Tecrübe Edip Tesirini Hak Bulduğu Bir Hacet Namazı 
Taşköprizade Isamüddin Efendi (Rahimehullah: “(Büyük müctehid İmam-ı Muhammed (Rahimehullah )’ın telif ettiği) ‘el-Cami’u ‘s-sağir‘ isimli eserin  İmâmı Kazihan ve İmâmı Timurtaşi (Rahimehullah )a ait şerhlerinde zikredildiğine göre; vebanın defi hususunda tesirli olduğu anlaşılan hususlardan biri de hacet namazı kılmaktır ki o hacet namazı da İbnü Mes’ôd (Radıyallahu Anh’dan rivayet edilen şu namazdır.” dedikten sonra aşağıda zikredilen özel hacet namazını nakletmiştir. 

Hacet Namazı

(‘Isamüddin Taşköprızade, Risaletü ‘ş-şifa li-edvai ‘l-veba, slı:86) 

İşte o hacet namazı aşağıda zikredilen hadis-i şerifte belir­tilen keyfiyet üzere kılınacaktır. 
İbnü Mes’ud (Radıyallalu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

“(Önemli bir hacetin olur da Allah-u Te’ala’nın onu ihsan etmesini dilersen) gece veya gündüz (kerahet vakti olmayan herhangi bir vakitte her rekatta bir sure okuyarak) on iki re­kat namaz kılarsın, her iki rekat arasında teşehhüd ( et­Tehıyyatü) okursun (iki rekatta bir selam verirsin). Namazı­nın sonunda teşehhüde oturduğun zaman ( et-Tehıyyatü oku­yarak) Allah-o Azze ve Celle’ye senada bulun, sonra Nebi (Sallellôlıu Aley/ıi ve Sellem)e salat et (Salli-Barik dualarını oku). 
Sonra (selam venneden önce) tekbir getir ve secdeye var ve orada (başlarında besmele çekerek) yedi kere Fatiha, yedi kere de Ayete’I-Kürsi oku. Sonra on defa: 

Hacet Namazı

Türkçe Okunuşu:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey-in qadîr.

Türkçe Manası:

‘Allah ‘tan başka hiçbir ilah yoktur. 
O tektir, hiçbir ortağı yoktur, mülk O’na aittir. 

Hamd(-ü senalar ve sonsuz övgüler) O’na mahsustur, O her şeye Kadir’dir (hakkıyla gücü yetendir).’ zikrini oku, da­ha sonra (kalbindeki muradını niyet ederek): 
‘Ey Allah! Arşın’ı aziz kılan (ve ‘BüyükArş’, ‘Keremli Arş’ diye vasfetmene vesile olan, o Zatın’a has özel tecellıler ve üs­tün) vesileler hürmetine, Kitabın’daki rahmetin nihayeti(ni ve kullarına lütuflarını ifade etmesi hasebiyle, okuyanına rahme­tini kazandıran en ümitli ayetler) bahşına, İsm-i Azam’ın (en büyük ismin), en yüce olan şanın ve o tastamam (noksansız, tesirli ve şifalı ayetlerin ve) kelimelerin hürmetine Senden isterim (ki; Efendim Muhammed’e salat edesin ve benim bu hacetimi yerine getiresin).’ diyerek hacetini istersin.

Sonra başını kaldır, sağa ve sola selam ver. Sakın bu na­mazı sefihlere (aklı kıt olan beyinsiz kimselere) öğretmeyin.

Zira bununla (uygunsuz şeyler) isteyebilirler de hemenkabul görürler (ama istekleri gayr-i meşru olduğu için güna­ha girerler ve insanlara zarar verirler).” 

( el-Beyhaki, ed-De ·avatü ‘l-keb11; rakam:443, 2/18; el-lsbehani, et-Terğib, rakam: 2021, 3/34; el-Münziri, el-Terğib ve t-terlıib, rakam:1021, 11274-275; İbnü ‘Asakir, Tarihu Medfııeti Dimeşk. rakam:7406, 361471; es-Sehavi, el-­Kavlü ‘l-bedi’, sh:229; İbnü’l-Cezeri, ‘Uddetü ‘l-Hısnu ‘l-hasin min Kelami Seyyidi’I-Mürselin, rakam:251, sh:100; ‘lsamüddin Taşköprizade, Risa­letü ‘ş-şifa li-edvai ‘l-veba, sh:86; el-Kastallani, Leva.mi ‘u ‘l-envar, sh: 251; Pa­rantez içi manalar için bkz.: es-Sehavi, el-Kavlü ‘l-bedf’, 1/229) 

Secdede Yedişer Kere Tilavet Edilecek Fatiha ve Ayete’l-Kürsi’nin Akabinde ve On Kere Okunacak Uzun Tevhid Zikrinden Sonra Okunacak Dua

Hacet Namazı

Türkçe Okunuşu:

Allâhümme innî es-elüke bi meâqıdil izzi min arşike ve münteherrahmeti min kitâbike vesmikel a’zami ve ceddikel a’lâ ve kelimâtikettâmmeti en tüsalliye alâ seyyidî Muhammedin ve en taqdıye hâceti hâzihi.


Faydalı Malumat 

a) Büyük muhaddis Ebu’l-Hasen ibni Arrak ed-Dımeşki (Rahimehullah) “Tenzfhü ‘ş-şeri’a” isimli eserinde bu hadis-i şeri­fi naklettikten sonra şu izahatta bulunmuştur: 
İmam İbnü’l-Cezeri (Rahimehullah) (yağmurların yağması ve belaların kalması için teberrüken okunulmayı hakeden) “el ­Hısnü ‘l-lıasin” isimli eserinde bu namazı İmam-ı Beyhaki (Rahimehullah)dan naklettikten sonra şöyle demiştir: 
“İmam-ı Beyhaki bu namazı tecrübe edip muradının ve­rilmesine sebep olduğunu bizzat müşahede ettiğini zikretti.” 
Ayrıca İmam-ı Vahidi (Rahimehullah) ve onun isnad silsile­sinde bulunan birçok ehl-i ilim bu namazı tecrübe ederek tesi­rini hak bulduklarını açıklamışlardır. 
İmam-ı Deylemi (Rahimehullah) da “Müsnedü ‘l-Firdevs”te bu hadisi müselselen yani Abdullah ibni Mes’fid (Radıyallahu teala anh)a kadar ravi silsilesindeki isimleri zikrederek naklet­miş ve kendisiyle Abdullah ibni Mes’fid (radıyallahu teala anh) arasında olup da bu hadisi rivayet edenlerin hepsinin: 

“Ben bunu tecrübe ettim ve bunu (hadis-i şerifte buyrul­duğu üzere tatbik ettiğimde duanın kabulünün eserini) hak o­larak buldum.” dediğini zikretmiştir. 

Daha sonra İmam-ı Deylemi (Rahimehullah)ın kendisi de: 

“Ben de bunu tecrübe ettim ve hak olarak buldum.” demiştir. (İbnü ‘Arrak, Tenzfhü ‘ş-şeri ‘a, 21113) 


b) İmam-ı Münziri ve İmam-ı Sehavi (Rahimehullah) bu hadisin şerhinde şu ilimleri nakletmişlerdir: 
“Bu hadis-i şerifi büyük muhaddis İmam-ı Hakim (Rahimehullah) “el-Mie” isimli eserinde rivayet etmiş, diğer bazı mu­haddisler de rivayet etmişler ve ravilerinden büyük bir toplu­luk bu namazı kılarak bu hadis-i şerifi tecrübe ettiklerini ve ne hayırlı muratları varsa yerine geldiğini, dolayısıyla hepsi de bu hadisin manasını hak bulduklarını zikretmişlerdir. 
Bu hadis-i şerı”fin ravilerinden Ahmed ibni Harb (Rahimehullah: “Ben de bunu tecrübe ettim ve hak olarak buldum.” demiştir. 
Yine ruvattan olan İbrahim ibni Ali ez-Zühli (Rahimehullah): “Ben de bunu tecrübe ettim ve hak olarak buldum.” demiştir. 
Büyük muhaddis Ebu Zekeriyya el-Anberi (Rahimehullah: “Ben de bunu tec-rübe ettim ve hak olarak buldum.” demiştir. 
Onlardan rivayet eden Hakim (Rahimehullah): “Ben de bunu tecrübe ettim ve hak olarak buldum.” demiştir. 
Büyük muhaddis Hafız Münziri (Rahimehullah): “Bu gibi ha­dislerle amel etme hususunda isnada (hadisin senedinde bulu­nan kişilerin muteber olup olmadığına) bakılmaz, tecrübeye ba­kılır.” demiştir.

(el-Isbehani, et-Terğib, rakam:2022, 3/35; el-Münziri, et­-Terğib ve et-Terğib, rakam:1021, 1/274-275; es-Sehuvi, el-Kavlü’l-bedi’, slı:229) 


c) Bazıları secdede okunacakları kıraat edecek kadar sec­de vaziyetinde durmaya güç bulamayabilirler, bu yüzden onlar secdede okunacak yedi Fatiha, yedi Ayete’l-Kürsi ve on kere okunacak uzun kelime-i tevhid zikrini 12. rekatın birinci sec­desinden kalktıklarında okuyabilirler. 
Nitekim bu hususta da bir hadis-i şerif varid olmuştur, lakin onda biraz farklı şartlar zikredilmiştir. O hadisle amel etmek isteyenler bu namazı akşam namazından sonra kılarlar, her rekatta bir Fatiha ve herhangi bir sure okurlar, son rekatta iki secde arasında yedi Fatiha, geriye ilave olarak yedi Kulhüvel­lah sonra yedi A.yete’l-Kürsi okurlar, daha sonra on kere: 

Hacet Namazı

Türkçe Okunuşu:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey-in qadîr.

zikrini okurlar ki, dikkat edilmesi gereken husus bu rivayette “Biyedihi’l-hayr” ilavesi vardır. Okumalar bittikten sonra son secde tesbihlerini yaptıktan sonra geride zikredilen: 

Biyedihel Hayr

Türkçe Okunuşu:

Allâhümme innî es-elüke bi meâqıdil izzi min arşike ve münteherrahmeti min kitâbike vesmikel a’zami ve ceddikel a’lâ ve mecdikel a’lâ ve kelimâtikettâmmeti en tüsalliye alâ seyyidî Muhammedin ve en taqdıye hâceti hâzihi.

duasını okurlar, bu rivayette “Ceddike” kelimesi yerine “Mec­dike” zikredilmiştir. Biz ihtiyaten yukarıda ikisini birlikte ce­mettik. Bu duayı yaptıktan sonra Allah-u Te’ala’dan haceti­ni ister, sonra kalkıp sağa sola selam vererek namazdan çıkar. 
Namaz içinde Türkçe dua yapılamayacağından dolayı biz si­ze yukarıda zikredilen iki lafızda da hacetinizi istemeniz için gereken lafızları parantez içinde ilave ettik. 

Burada esas olan dua okunurken insanın özel isteğini kal­binden geçirmesidir ve gafil olmamasıdır. 
Hadis-i şerifin Ebu Hureyre (radıyallahü teâlâ anh)dan nak­ledilen bu rivayetinde ilave müjde olarak Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

Aklı Kıt Olanlara Öğretmeyin Denilen Hacet Namazı

“(Bu namazı kılan) o kişinin üzerindeki günahlar, (Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın kuzeyine düşen Hail şehrine ya-kın ve kumlarının çokluğuyla meşhur) Alic (mevkiin)in kumları ve dünyanın günleri adedince ( çok) olsa da elbette Allah(-u Te’ala) onun için (bütün günahlarını) mağfiret eder (bağışlar). 
Siz bu namazı aklı kıt olanlarınıza öğretmeyin sonra bu­nunla batıl bir iş için dua ederler de onlara da icabet olu­nur (duaları kabul edilerek istekleri verilir ama istekleri gayr-i 
meşru olduğu için günaha girerler ve insanlara zarar verirler).” (İboü ‘Asakir, Tônnu Medfneti Dimeşk, rakam:7406, 36/471) 

Kaynak: Emrazı Sariye 2. Cild

Hacet Namazı

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Aklı Kıt Olanlara Öğretmeyin Denilen Hacet Namazı

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH Dini Bilgi Teşkilatın Merkezi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin