Ramazanın On Yedinci (Bedir) Gecesi ve Günü

Kadir Gecesinin aranacağı önemli bir zaman dilimidir Son 10 gün Rasülüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur Onu ramazânın onyedinci gecesinde arayın...

Ramazanın On Yedinci (Bedir) Gecesi ve Günü
Ramazanın On Yedinci (Bedir) Gecesi ve Günü Yönetici
Bu içerik 2656 kez okundu.
Lütfen REKLAM 'lara tıklayarak bize DESTEK Olunuz

RAMAZAN-ŞERİF ONYEDİNCİ GECE VE ONYEDİNCİ GÜN

Bu mübarek gece de, Kadir Gecesinin aranacağı önemli bir zaman dilimidir. Nitekim İbni Mes'û'd (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasülüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

Kadir Gecesi Hadis
"Onu ramazânın onyedinci gecesinde arayın."

(Ebü Dâvüd, Salat.-321, No:I 384, 1/440; Sa'id ibni Mansıir, no:996; İbni Ebi Şeybe, 2/514; Muhammed ibni Nasr, sh: 108; Taberâni, el-Mu 'cemü'l-evsat, no:9074; İbnül-Esir, Câmi'u'l-usûl, 9/255; İbni Merdüyeh; Suyütt, ed-Dürru'l-mensûr, 15/561)

Zeyd ibni Erkam (Radıyallahu anh)'a Kadir Gecesi sorulduğunda: 

Kadir gecesi ne zaman

"Şüphe etmeksizin ve inşâallah deme lüzumu dahi hissetmeksizin diyorum ki; onyedinci gecedir, Kur'an'ın indiği gecededir. Hakla batılın ayrıldığı o Furkan gününün, sabahında o iki ordunun buluştuğu günün gecesidir." buyurmuştur.

(İbnü Ebî Şeybe, 3/76; Buhârt, et-Târihu'l-kebir; Taberânt, el-Mu 'cenzu 7-evsat, no: 5079; Beyhalci, Şu 'abu '1-imân, no:3692; İbnü Menr; İbnü Hacer, el-Metâlibü7-âllye, no:1190; Heysemi, Mecma'u'z-zeıdid: 3/178; Ebu'ş-şeyh, Suyütt-, ed-Dürru'l-mensür, 15/561) İbni Mes'ild, Ali ibni Ebî Tâlib, Hasen ibni Ali, Urve ibni Zübeyr, Ebû Bekr ibni Abdirrahman, âmir ibni Rabi'a, Zeyd ibni Erkam, Zeyd ibni Sabit ve Amr ibni Hureys (Radıyallahu anhum) gibi bir çok sahabeden nakledildiğine göre; Bedir muharebesi, ramazân-ı Şerif'in onyedisine rastlayan cuma gününde vaki olmuştur. 

Allâh-u Te'âlâ o günden bahsederken: 

Kadir-gecesi-alametleri

 

"Eğer siz Allâh'a ve iki ordunun karşılaştığı günde; o (hakkı batıldan ayıran ve şirkin kökünü koparan) furkan gününde, kulumuz (Muhammed Mustafay)a indirmiş olduğumuz şeye inanmış bulunduysanız!" Süresi: 41) buyurnıuştur. Rivayete göre; Zeyd ibni Sâbit (Radıyallahu Anh) onyedinci geceyi ihya ettiği kadar, ramazân-ı şerifin hiçbir gecesini ibadetle geçirmezdi ve: 
"Şüphesiz ki Allâh-u Te'âlâ bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırmış ve şir-kin önderlerini alçak kılmıştır." derdi. İmam-ı Ahmed (Radıyallahu Anh) Kadir Gecesinin onyedinci gecede aranma görüşünü Medine ehlinden nakletmiştir. Mekke ehlinin, o gece hiç uyumadan ibadet ettikleri ve umre yaptıkları rivayet edilmektedir. 
Abdurrahman (Radıyallahu Anh)'dan gelen rivayetten anlaşıldığına göre onyedinci gece cuma gecesine denk geldiğinde, Bedir gecesine tamamen muvafık düşeceğinden dolayı, ihyası daha kuvvetle müstehap olur. 

İbni Sa'd (Radıyallahu Anh) mi'râc hadise-sinin de ramazân-ı şerifin onyedinci gecesinde vuku bulduğunu, Vâludi (Rahimehullah) kanalıyla, onun meşâyıhinden nakletmiştir. 
Ebil Cafer Muhammed ibni Ali el-Bâkır (Radıyallahu Anhum)'dan gelen rivayete göre: "Cibril (Aleyhisselam), ramazân-ı şerifin onbeş ve onaltıncı gecelerine denk gelen cumartesi ve pazar geceleri Rasülüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Selleın)' e inmiş, sonra ramazân-ı şerifin onyedisinde pazartesi günü, Allâh-u Te'âlâ'nın elçiliğini getirmek üzere Hira Dağı'nda kendisine zuhur etmiştir." Bu nakle göre; Rasülüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in nübüvvetinin başlangıcı da ramazân-ı şerifin onyedisinde gerçekleşmiştir. Ebet Müsâ (Radıyallahu Anh)' in tahric ettiği Câbir (Radıyallahu Anh) hadisinde rivayet edildiğine göre; Rasülüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hangi güne denk gelirse gelsin, ramazân-ı şerifin onyedisinde Kuba mescidini ziyaret ederlerdi. Bütün bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere; ramazân-ı şerifin onyedinci gecesinin ve gününün özel bir önemi vardır. 

 


Kadir Gecesi Nafile Namazı

17. Gece: Her rekâtta Fâtiha Süresi'nden sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 10 rekât kılan kişinin günahları affolunup dünya fitnelerinden ve kabir azabından emin olur.

 

Kadir Gecesi Kadir gecesi ne zaman Kadir gecesi ibadetleri Ramazan-ı Şerif
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Recebi Şerif Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri
Cemaziyelahir Ayının Faziletleri ve Zikirleri