Peygamberizle Uyanıkken Görüşme Mertebesine Eriştiren Salavat-ı Şerife

Okumaya Devam Edenin Resulullah (sallallahu Aleyhi Ve Sellem) İle Uyanıkken Görüşme Mertebesine Eriştiren On Dört (14) Salavatı Şerife Peygamberimizi rüyada görmek için ve Bu salevatı şerifeler nurlar­la dolu Arş'ın üzerine istiva etmiştir, ayaklan sırlarla dolu Kürsı'nin üzerine sarkmıştır, bu salatlann kendileri dahi hakaiki Ahmediyyenin Kur'an'ını okuyarak kemalat-ı Muhammediyye kitabı içerisinde salevat getirmektedirler. Üstünlük semalarında bu salevatın güneşi doğmuş, böylece kemali Muhammedınin cemalinden peçeler kalkmıştır. Bu salevatın muhammedi marifetlerle ilgili taksim (hissedar olmak isteyenlere kazandıracağı) buyük nasibi vardır.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

On Dört Salevat-ı Şerifenin Fazileti 

Sahibi Olan  Ahmed İbni İdris (Kuddise sırruhu) 

Seyyid Ahmed ibni İdris (Kuddise Sirruhu) kendi virdleriyle amel edenlere Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile rüyada ve uyanıkken görüşme nıüjdesi vermiştir. 

Özellikle bu müjdeyi Salat-ı ‘Azımiyye ile burada zikredilecek 14 salevat-ı şerifeyi okuyan­lara vaad etmiştir. Dolayısıyla Hayru’I-Beriyye (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’i dünya gözüyle görmek isteyenler bu salevat-ı şerifelere 
çokça devam etmelidir. 
(Ahmed es-Seyih el-Hüseyni, Neşru’l-e ‘tar ve nesrü’l-ezhar fi Necati abai’n-Nebiyyi ‘l­ethcır Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sh: 178)

Bu 14 salevat-ı şerifenin onu Ahmed ibni İdris (Kuddise sırruhu) Hazretleri Mağrib beldelerinde bulundukları sırada kendisine ilham edilmiştir. Diğer dört salevati ‘e Mekke-i Müşerrefe’de kendisine verilmiştir.Ahmed ibni İdris (Kuddise sırruhu) evvelce bun zikirleri Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)de
özel izin gelmeyen kimselere açıklamazdı.

Fakat Yemen’de bulunduğu sırada kendisine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)den umumi izin gelince bu zikirleri bütün insanlara ibraz eyledi (açıkladı). 

14 salevat-ı şerifenin fazileti hakkında Ahmed ibni idris (Kuddise sırruhu) Hazretleri şöyle demiştir: “Bu salevatı şerifeler nurlar­la dolu Arş’ın üzerine istiva etmiştir, ayaklan sırlarla dolu Kürsı’nin üzerine sarkmıştır, bu salatlann kendileri dahi hakaiki Ahmediyyenin Kur’an’ını okuyarak kemalat-ı Muhammediyye kitabı içerisinde salevat getirmektedirler. 
Üstünlük semalarında bu salevatın güneşi doğmuş, böylece kemali Muhammedınin cemalinden peçeler kalkmıştır. Bu salevatın muhammedi marifetlerle ilgili taksim (hissedar olmak isteyenlere kazandıracağı) buyük nasibi vardır. 

Ey nuru Muhammedinin kevserınde yüzmek isteyen ve ey bahr-ı Ahmetdiye dalmak istiyen kişi ! Bu salavatı alıp Oku ve acayip manaları hakkında manevi alemde dolaş.


– BİRİNCİ SALAT-Ü SELAM –

Peygamberimizi Rüyada Görmek

– BİRİNCİ SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

“Ey Allah! O en büyük hakikatlerin en yücesi • Mırac gecesindeki ilahı halvetin (özel buluşmanın) sırrı • ilahı memleketin tacı • Varlık alemiyle ilgili tüm hakıkatler kaynağı • varlığın gözü • basiretin (kalp görüşünü) müşahedesinin sırrı • görünen tüm hakikatlerin gerçeği • görünmeyen tecelli sahalarının kimliği •

Külli icmalin tafsili (bütün olarak değerlendirilen toplu nurun ayrıntılı tezahürü)• tecelli ve tedellide (Allah-u Te’ ala’ nın nurlarının lamasında ve halka yanaşmasında) en büyük parayet • ruhu olan tüm canların nefesi • Maddi cisimlerin bütünleşmiş hali • Zatı (Allah-u Teala ‘nın Zatına ait maddı) arşların ( manevi) Arş’ı. rahmanı kemalatın sureti (acıma sıfatıyla ilgili üstünlüklerin görünen yüzü) • gizli ilminin (kendisine nakşedildiği) Levh-i Mahfüz’u • ve ancak tertemiz edilenlerin dokunabileceği o saklı kitabının sırrı olan şahsı alıye salat eyle. 

Ey varlıkların Fatihası! Ey ezelı ve ebedi hakikatlere ait iki denizin buluşma yeri! Ey yaratma ve yaratılma cemalinin gözü! Ey cümle tecelliyat merkezinin noktası! 
Ey o güzelliğin hayat gözesi ki, kendisinden serpintiler uçuşmuş ilahı irade hükmünce cümle mahlukat onları bçlüşmüştür. Ey o mutlak (kayıtsız) güzellik kitabının manası ki, bütün güzellikler kendi mukayyet (kayıtlı) güzelliklerinin harflerini okuyabilmek için onu huzurunda itikafa girmiştir.

Ey o zat ki, keınal hakıkatlerinin tamamı mahlukatın önüne perdeleri(ni) ve peçeleri(ni) sarkıtmış ve böylece onlar kendisinden başka tüm yaratıklara ancak onunla bakılabileceğine dair ittifak etmiştir. 
Ey o çok parlak ve münezzeh nurların gürül gürül akan pınarlarının dökülme yeri! Ey ilahı güzelliklerin tümünün kendisinin kemaline aşık olduğu zat! Ey ezelin biricik yakutu! Ey kemala­tın mıknatısı (tüm faziletleri kendisine çeken)! 
Tüm akıllar, bütün anlayışlar, cümle diller ve cümle idrakler senin özünde bulunan Muhammedi yazının harflerini okuyabilmekten yahut gizli ilimlerinin hakikatine erişebilmekten gerçekten ümit kesmiştir. 

Ya Rasulüllah! Nasıl böyle olmasın ki?! 
Tüm mukarrapler (Allah-u Te ala’ya yakın var­lıklar) tecellilerin hakikatini senin özünde bulu­nan (manevi) Levh-i Mahfuz’dan okunıuşlardır. 
Ey yaratıklarının süsü! Ey kendisi olınasa gizlilerin ınakamından aleıne hiçbir varlığın zuhur etmeyeceği zat! Alliıh sana salat ve selameylesin.” 


– İKİNCİ SALAT-Ü SELAM –

Rüyada Hz. Muhammed'i Görmek

– İKİNCİ SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Ey Allah! O Zatı azametin mazharı,rahmanı hakikatlerin gözelerinin mecmuası • yer ve gök yaratılmadan önce ‘ama (bilinmezlik) diye tabir edilen ilahı esma melekutunun (Allah-u Te’ala’nın isimlerinin manevi aleminin) sırrı • varlık alemini (ilmi ve kudretiyle) kuşatan öz Zatın muhlisi ( samımı bağlısı) • Gizli ve açık alemde ilahı kemal dairesinin (merkez) noktası • görünen varlık aleminin külliyatında (bütünsel nesnelerinde) var olan rahmanı nefesin üflediği ruh • ( Öz Zatını temsil eden) Hüve Hüve’den gelen Hüve Hüve(nin tecellileri) içerisinde O Hüve ‘nin ğaybı ( fanisi) olan şahs-ı aliye salat eyle. 
Ey Allah! Ey Kendisi(ni) ancak Kendisi (takdir edici) olan! (Öz Zatını temsil eden) Hüve Hüve’nin sahip olduğu (özel bir tecelli) ile, Hüve Hüve’nin (Zatının müstesna teceJlıleri) zımnın­da, Hüve Hüve (Zat-ı Pak-i Sübhaniyye)den ge­len (husfısı) bir salat ile ona, Ehl-i Beyt’ine ve ashabına salat ve selaın eyle.” 


-ÜÇÜNCÜ SALAT-Ü SELAM­ –

peygamberimizi rüyada görmek için okunacak dua

-ÜÇÜNCÜ SALAT-Ü SELAM MANASI­ –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Ey Allah! Ben yüce vechinin celali (Zatının
heybeti) • Zatının azameti • ilminin kemali • isim ve sıfatlarının cemali (güzelliği) hakkı için Senden dilerim ki, o Zatından (kendisi hakkın­da yaratılma emri ilk sudur etmiş) olan nura • sıfatlarının (kendisinden) göründüğü şahsa • Kur’anı hakikatlerin tecellıgahına • furkanı tecelliler maddesinin suretine (görünen yüzüne) o mukaddes ruha • O munezzeh sırra • yaratıklarınla Zatının tecellileri arasına girmiş olan, O yüce Zatına ait azametin berzahına (Büyüklüğünün geçit noktası) • Küllün (bütün varlıkların nurlarının )bütün (ünü kaplamış olan o değerli peygamberin varlık alemine gelişi)için (yaratılmış) olduğu noktada, o bütünlerin küllüne mahsus sır içerisinde, her şeyin küllü olan şahsa • o cemal,celal ve kemal sıfatlarının füyüzatına (Feyizlerine sahip olan zata) • hiçbir haysiyetin (niteliğin ve niceliğin) bulunmadığı noktada, hic bir haysiyetin bulunmadığı haysiyetten selam edesin.

Ey Allah Sen bütün haysiyet (nitelik ve nicelik)lerden münezzeh olduğun gibi haysiyetlerin bulunmadoğı bir boktada, haysiyetlerin bukeyfiyetle ona salat ve selam eyle ki  bu salat  sonu olan sayıların tümünün cümle haysiyetlerden Senin ilminde son bulacağı bir haysiyetle varacağı noktadaki sayılar kadar (sonsuz) olsun.

Yine bu salat sonu olmayan saklı ilminde bütün haysiyetlerin söz konusu olmadığı tüm yönlerden biçbir adedin mevzu olmadığı  (kadar ziyade) bir haysiyetle  (onun mübarek zatına yönelsin). Zşra şüphesiz ki Sen herşeye hakkıyla güçü yetensin.


-DÖRDÜNCÜ SALAT-Ü SELAM -­

peygamberimizi rüyada görmek için dua

-DÖRDÜNCÜ SALAT-Ü SELAM MANASI­ –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Ey Allah! Parlak nurunun ve yüce sırrının mazharı olan Efendimiz Muhammed’e salat eyle. O ki, onun cemali ile bütün alemleri süsledin, onun celalinin (heybetinin) güzelliği ile tüm zamanı ziynetledin. 
O ki, alemi yaratmaya onun hakikatinin nurundan başladın, alemin mükemmeliyetini onun nübüvvetinin sırlarıyla hitama (sona) erdirdin de güzel suretler onun feyzinden esinlenerek en güzel bir kıvam içerisinde zuhura geldi. Zaten o olmasaydı hiçbir varlığın (süreti görüntüsü) çürümüş yokluktan (yaratılış alemine) çıkmayacaktı. 

O zat ki, hangi aç onun hürmetine Senden yardım istese mutlaka doyar, hangi susuz (su) istese mutlaka suya kanar, hangi korkan medet istese mutlaka güvence bulur, hangi dertli dilekte bulunsa mutlaka yardım olunur.
Şüphesiz ben Senden yardım isteyen bir dertliyim, cömertlik hazinelerinden o geniş rahmetinin yağmurunu beklemekteyim. 
Ey Rahman! Bana yardım eyle. Ey hılim ve af nazarıyla tecelli ettiği zaman hılminin ( acele ceza vermeyişinin) yüceliği ve affının büyüklüğü yanında hiçbir günahın açığa çıkamayacağı yüce 
Allah! Ey kerem sahibi beni bağışla, (bana tev­be nasib et), tevbemi kabul et ve bana ceza vermekten (vaz)geç. (Amin!)” 


-BEŞİNCİ SALAT-Ü SELAM – 

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek

-BEŞİNCİ SALAT-Ü SELAM MANASI – 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

“Ey Allah! Senin) öz Zatın ile Zatın için o yüce Zatına muhabbet içerisinde kaim olan • öz Zatının künhüne ait mükemmel hakıkatleri(nurlarını Kendinde) cem etmiş bulunan • 

Öz Zat(ın)a muhabbet uğrunda o künh ile özdeşleşmiş olan • ve öz Zatının tecelliyatının cümle vecih (yön)lerinin kıblesi konun1unda bulunan o kıymetli şahsın özüne ve Ehl-i Beyt’ine salat-ü selam eyle. 

Öyle bir salat ile ki, Senin yüce Zatının kün­hünden öte o salat-ü selamın özünün nihayeti olmasın ve o salat Senin yüce Zatından onun kıymetli varlığına yakışır şekilde ulaşsın. 

Ey Allah! Senin ğayrın değil aynın (yani Zatının en büyük tecelligahı) olan o nurların nuru hürmetine Senden dilerim ki, Sen bana Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in cemalini Kendi katında olduğu şekilde gösteresin. Amin!” -ALTINCI SALAT-Ü SELAM –

rüyada peygamber efendimizin yüzünü görmek

-ALTINCI SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 
“Ey Allah! Öz Zatının keınalatının (üstün­]?klerinin) ana kitabı (ilk ve tek okunma mahalı) • bütün kayıtlamaları cenı eden nıutlak (kayıtsız tüm ) varlığın özü • görünen halkın (manevi alemdeki) sureti •

Görünmeyen Hakk’ın (görünen aleme yan­sımış) manaları, isimlerle sıfatların görünen ve görünmeyen tüm özelliklerinin mazharı • külli ve cüzi her şeyle alakalı her cihete O Küll (olan Allah-u Te’ala’nın nuru) ile bakan • tüm tecellilerin kaynaklarının toplandığı Selsebil gözesinin Havz-ı Kevser’i • 
Kendisine ait Firdevs cennetinde kıymetli şahsını yine kendisi orada, kendisinden kendisine gelen bir nazarla temaşa ederek lezzet alan • O tantanalı denizler topluluğunun okyanusu • o tılsımlı yücelik kaftanının değerli süsü •

Ötesi düşünülemeyen ötelerin ötesi • derinliği düşünülemeyen derinliklerin en derini
• bulunduğu makamda kendisine ne denk ne de yakın kimse bulunmayan • o (ilahı) sıfat ve esma (isimler) tecellilerinin (belirme) kürsüsü • (ilahı) isimlerin sahibinden gelen tecellilerin (kendisine parladığı) Tur Dağı • 

Varlık( aleminin ruhu, müşahede edilen lahüfı (manevi) hakikatlerin mecma’ı (toplanma yeri) • öz Zata ait marifetlerin hazinesi • ilahi hakikatlerin Kuran’ı ( ol(tınına yeri) • 

Havkalenin (la havle zikrinin)  kuvveti(nin sembolü) • hasbelenin kifayeti (hasbünellah zikrinin kula yeterliliğinin belgesi) • besmelenin (ihtiva ettiği) rahmeti(nin tezahürü)

Ayn harfinin ‘aynı (Allah-u Te’ala’nın Zatından zuhur eden muhabbetin ilk şekle bü­rünmüş hali) • (ilahı huzurda) kıyama durmuş mübarek suretiyle her mekanın koruyucusu • o sesli telaffuz edilen ğayn harfi (gibi varlık aleminin zuhurunun vesilesi) •

O (Zatı) bilinmeyen Hakk’ın noktası (bu alemdeki eseri) • kendi biricik şahsı halkın lü­gatından habersiz (ümmı) olduğu için Kur’an’ı ancak Hakk tarafından okunabilen • azametin aynı (Senin sahip olduğun büyüklüğün alemdeki ilk görüntüsü) • hüvviyetin hası (Senin öz Zatının ilk temsilcisi) 

Nasutun nunu, lahutun lamı (bedeni, görünen alemin ilk görüneni, ruhu manevi alemin ilk belireni) • herşeyin başlangıcı ve herşeyin dönüş noktası • bütünlük ve parçalık söz konusu olmayan bir noktada bütünlerin bütünü olan o yüce şahs-ı aliye salat eyle.

Ey Taha! Ey aşikare hakkın (ve adaletin) ta kendisi! Ey hakikatler Kur’anının kalbi! Ey Yasın! Senin sıfatlarının güzelliğini tefsir et­ınekten diller yorgun düştü. Kıymetli şahsının hakikatlerinin sahralarında akıllar hayrete (şaşkınlığa) düştü. Ya Muhammed! O büyük Allah biricik ve mükemmel Zatıyla ve sıfatlarıyla, (yaratıklar içerisinde) biricik olan Senin şahsının ve sıfatlarının cümlesinin mükemmeliyeti nisbetin­de sana salat-ü selam eylesin.” 


-YEDİNCİ SALAT-Ü SELAM –

rüyada peygamber görmek

-YEDİNCİ SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahlm olan Allah’ın adıyla.
“Ey AlLAH! Lahuta (manevi aleme) ait mev­cut olan tüm kayıtsız hakikatler deryasının gözesi• nasuta (maddi aleme) ait kayıtlı ve latif tüm hikmetlerin menbaı • Cemal sıfatının sureti •

Celal sıfatının ( eserlerinin) doğuş yeri • ulühiyyetin tecelligahı (ilahlık nurlarının görünme mahalli)• ehadiyyet (teklik) makamının kayıtsız oluşunun sırrı • O yüce Zatın istiva sıfatının yöneldiği Arş’ı • Güzel sıfatların(ın görünen) yüzü • enfes Zatının özünde bulunan hakikatler güneşinin doğuşu sebebiyle karışık karanlıkların peçe ve perdesini giderip, o mu­kaddes ve mükemmel ilahi kemalin tecellilerinin cemalini açığa çıkaran •
Bu çokluk alemine çıkan suretlerinin halk (yaratıklar) diye adlandığı şuünatı ilahiyye (ilahı fiillerin) tecellilerinden ibaret olan bu menşur (açılmış) divanda Zat-ı Hakk’ın ehadiyyetinin cemiiyyetinin ustunlüğü (Allah-u teala’nın birliğinin, her türlü üstünlüğü toplayıcı oluşunun) yazılı bulunduğu kitap.

O mukaddes huzurda nefsi Musa’ya kendisinden konuşularak ‘Allah Benim, Benden başka hiçbir ilah yoktur’ şeklinde duyrulan nidanın ihtiva ettiği o rühanı hakıkatlerin barınağı konu­mundaki Tur Dağı’nın pek mübarek sağ canibi (olarak Kur’an-ı Kerım’de methedilen mekanın asıl sahibi) olan şahs-ı alıye salat eyle.

Ey zatı mükemmel! Ey sıfatları pek güzel! Ey tüm gayelerin nihayeti! 
Ey Hakk’ın nuru! Ey alemlerin kandili! Ya Muhammed! Ya Ahmed! Ya Ebe’l- Kasım! 

Senin kemalin her hangi bir lisanın kendisi­ni anlatamayacağı kadar yücedir. 
Senin cemalin hiçbir insan tarafından idrak edilemeyecek kadar azizdir. Senin celalin hiçbir kalpte hayal edilemeyecek kadar büyüktür. 

Ya Rasulullah! Ey ilahı kemalatın (Allah­u Te’ala’ya ait tüm fazılet ve üstünlüklerin) en büyük tecellıgahı. 

Allah-u Sübhanehu ve Te’ala sana salatu selam eylesin.” 


– SEKİZİNCİ SALAT-Ü SELAM –

Rüyada Hz. Muhammed'i Görmek

– SEKİZİNCİ SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “Ey Allah! Ulühiyyet ufkunun kandili • Rabbe ait sırlarla dolu hazinelerinin madeni • Rahman’ a ait istiva sıfatının sırrı • ilahı isimlerin tüm cihetlerinin görünme mahalli • 

(Seyr-u süluk yolundaki merhaleleri kat etmek için zikredilen) nefse ait (emmare, levvame,mülheme, mutmainne, razıye, merzıyye ve kamile makamlarında okunacak; ‘La ilahe illallah, Allah, Hu, Hayy, Vahid, Azfz ve Vedüd’ zikirlerinden ibaret) yedi isınin zuhur alanı • 

Hakk’ın hak (olarak açıkladığ)ı • var olan tüm medet isteme dairesinin noktası • (Allah-u Te’ ala’nın Zatını temsil eden) ‘Hüve’den feyz alıp ‘Hüve’ için amel eden ve ‘Hüve’ uğrunda (kendisini yok eden) o ‘Hüve’nin (kullara yönelttiği feyizlerin) mastarı (kaynağı) • ‘O Allah ki Kendisinden başka ilah yoktur’ zikrinin kendisinden fışkırıp yine kendi­sinde toplandığı • la havle zikrinin hakikatlerini 
barındıran Kur’ an’ ın kalbi • 
‘Allah varken onunla birlikte hiçbir şey yok­tu’ makamında (sabit olup hiçbir zaman Rabbin­den başkasını görmez) olan • 
Allah’ın, kendisinde zatına ait hakikatlerden hiçbir şeyi eksik bırakmadığı Kitab-ı Mübin(in vahyine mazhar)• Allah’ın o tastamam kelime­lerinin lisanı • İlahı aşkın ve nihayetlerin nihayetinin ötesindeki sırların içimizdeki tercümanı olan Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e Hakk’tan (gelen ve) hak için olan bir hak lisan ile öyle bir salat edesin ki, o salata hiçbir sayım yol bulamasın ve sayma şekillerinden hiçbiriyle hiçbir yaratığın ilmi onu kavrayaınasın.” 


– DOKUZUNCU SALAT-Ü SELAM –

Rüyada Peygamberimiz Efendimiz i görmek için

– DOKUZUNCU SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.O Hakk (olan Zatın)a ait mukaddes “Ey varlık Allah!• tüm kemali, celalı ve cemalı manaların temsilcisi • öz Zatın hakıkatlerini 
barındıran Kur’ an( ın mazhar )ı •
Sıfat tecellilerinin (hakkı batıldan ayırıcı olan) Furkan’ı • ezelı hayatın (zuhura çıkma sebebinin) ta kendisi • ebedi tafsilatın manası 
(sonsuza kadar yaratılacak olanların gayesi ve maksadı) • İlahi manaların ruhu • 

Yaratılmış tüm bünyelerin görünen suretlerinin sırrı • geçmiş uzun zamanların (müjdeci) zamanı • Hakk’ın (kulların Hakikatleri okuması için) açılmış divanı, Musa (Aleyhisselam)’a nisbet edilen o mukaddes vadideki Tur Dağı ‘nda 
yapılan ilahı mükalemenin (konuşmanın)ınanası (ve neticede ortaya çıkacak gayesi) • o öz Zatın ve yüce cemalin, (ötelerin ötesindeki) Kaf Dağı’nda beliren tecellilerinin nuru• Hakk’ın (tecellisini şekle büründürdüğü) sureti • halkın kullandığı tüm harflerin taşıdığı sırların manası • hakikat denizlerinin buluşma yeri • hikmetlerin tercüme dili • külli ve cüzi tüm hakikatlerin hakikati • yüce Zat’ın(ın) rah­maniyyetinin Arş ‘ı ( acıma sıfatının zirvesi) olan Rasôlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in kendisine, Ehl-i Beyt’ine ve ashabına öyle bir salat ve selamda bulun ki bütün tecellıleri cem etsin, tüm mana ve maddeleri kavrayıversin.” 


– ONUNCU SALAT-Ü SELAM –

Rüyada Muhammed mustafa (sav) efendimizi görmek

– ONUNCU SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Ey Allah! Öz Zatının yüce teşriflerinin sultanı • ulu sıfatlarının tecellilerinin dizginlerinin maliki • ülı1hiyyet alemlerinin (döndürdüğü) değirmeninin kutbu (yönetici taşı)• 

Cennetlerdeki müşahede alanlarında ger­çekleşecek en büyük ziyaret gününde (Senin cemalinin) görüş tepesi • biricik Zat denizleri­nin dağlar gibi dalgası •

İlahı marifet hazinelerinin tılsımı • mahlul(ata ait( onları) kuşatıcı sıfatların Sidretü’l Münteha’sı • öz Zatına ait tüın tecellilerin Beyti Mamur’u (donanmış sarayı)• yüce isin1lerine ait kemalatın sakfı merfu fü (yükseltilmiş tavanı) •

Ledünnı iliınlerin bahr-i mescüru (tava getirilip kızıdırılınış denizi) • kendi mübarek nefeslerinin barındırdığı hakikatlerden (yine dönüp kendisine) gelen feyizlerden belirmiş olup bu alemdeki tüm maddi dalgaları çıkartan denizlere dahi medet ( olacak derecede bereketli) olan, O yüce ilahın en büyük havuzu • 
O pek büyük olan ilahi kudret kalemi, kıy­metli şahsının levhasına bu alemde eşsiz yara­tılan tüm güzelliklerden ve değişim dönüşüm­lerden, olmuş ve olacak her şeyi nakşeden O Hakk’ın katibi (yüce Mevla’nın yazıcısı) • 

O yüce ilaha ait her suret ve tezahürün cemali ve her birinin hakikatinin görünen ve gö­rünmeyen (yönlerini ihtiva eden) sırrı• ilk yara­tılışta ve tekrar diriltilişte var olan her mükem­mel mananın (barındırdığı heybet ve) celali(nin görünme vesilesi)• 

Zatının güzelliğinin hakikatlerini anlatan Kuranı, sıfatlarının gizli mfihiyyetini bildiren o saklı kitabın özünden okuyan o ilahi ilmin mutlak lisanı (kayıtsız şartsız tek konuşan dili) •

Birleşme ve ayrılıgın (düşünülmesinin) söz konusu olmadığı bir noktada, (Allahu Teala ile kulun ibadet etme ve tapılma irtibatı bakımından) birleşme(si)nin mükemmel birleşimi,(yaratma ve yaratılma cihetinden ise kul ile Rab arasındaki) farkın tam ayrılma noktası olan şahsı alıye salat eyle. (Ya Rasullallah!) Hiçbir mahlukun sana övgüde hakkını verecek bit dili yoktur. Ey Seyyidimiz! Ey Dostumuz! Ey Muhammed! Allah sana salat ve selam eylesin.”


– ON BİRİNCİ SALAT-Ü SELAM –

Rüyada peygamber efendimizi hissetmek

– ON BİRİNCİ SALAT-Ü SELAM MANASI –

-Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Ey Allah! Öz Zatın(ın) ve mukaddes sıfatların(ın) künhüne menstıp (özüne bağlı) • isimlerin(in) nuru, yüceliğinin kaftanı • ilahı azametinin libası • (nuru ve ruhu Senin ilk ya­ratığın olması hasebiyle) Zatına ait ihatanın .ta kendisi • görünen-görünmeyen tüm tecellilerin mazharı• Hakk’a ve halka ait tüm hakikatlerin öz insanı • yer ehlinin Muhammed’i • 

Gök ehlinin Mahmud’u • hayat suyun11n ruhu, o ilahı (kutsal) ruh • o parlak nur• o varlığa rahmet • ve (Allah’ın cemalinin) müşahede(si) nin bayrağı olan kıymetli şahsa, Zatına ait ezelı ve ebedı (başı sona ohnayan) bir salat ile salat eyle. Ey Allah! Kendisine yine böylece (zikredilen şekilde sonsuz) selam eyle.” 


– ON İKİNCİ SALAT-Ü SELAM –

peygamber efendimizin yüzünü görmek

– ON İKİNCİ SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahım olan Allah’ın adıyla. “Ey Allah! Öz Zatına ait ğaybın anahtar ları(nı kendisine lütfettiğin) • esma ve sıfatının (isim ve sıfatlarının) kuşatıcı okyanusu •
(Zatına yönelik) ehadiyyetin(in) enaniyye­tine (birliğinin benliğine) ait ilmin şehri • (yaratıklarına yönelik) vahidiyyet sıfatlarının tüm yönlerinin tafsili (ayrıntısı) • 
Zatına ait bilinmezlik denizinin (son) nok­tası • sıfatlarına ait manaların (görünen) güzel yüzü• tüm hüvviyet (kimlik)lerin gizli hüvviye­ti (kimliği) • (ilk yaratılan nur olması hasebiyle) tüm zamanların zamanı (olan ilk yaratılış anı) nın (yegane) şahidi • 

Ismi  Azam’ının sırrının barındırdığı gücün tecellıgahı • ve tüm tecellılerinin teveccüh (yöneliş) kıblesi olan o ınuazzam Muhammed’e salat eyle. Allahu Te’ala ona ve Ehl-i Beyt’ine salat ve selam eyleye.”


– ON ÜÇÜNCÜ SALAT-Ü SELAM –

Rüyada peygamberimizi görmek için dua

– ON ÜÇÜNCÜ SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

“Ey Allah! Kemal-i mutlak ve cemal-i muhakkak (mükemmelliği kayıtsız ve güzelliği tartışmasız) olan •

Halkın gözdelerinin gözü ve Hakk’ın tecellılerinin nuru olan şahsı aliye salat eyle. Ey Allah! Senden onun üzerine ve özüne ulaşacak şekilde yüce Zatınla ona salatü selam eyle. “


– ON DÖRDÜNCÜ SALAT-Ü SELAM –

Rüyada peygamber görmek için dua

– ON DÖRDÜNCÜ SALAT-Ü SELAM MANASI –

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

“Ey Allah! Tüm sayıların Senin ilminde (kullara nazaran) son bulacağı adetle ve Zatına has ilminle ihatası (kuşatması) son bulmayacak haysiyetle bildiğin üzere, artık hiçbir sayının mülahaza edilemeyeceği cihetle (nihayetsiz ölçüde) Efendimiz M.uhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine salat ve selam eyle. Şüphesiz ki Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” 

Rüya İle ilgili Konular:

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Peygamberizle Uyanıkken Görüşme Mertebesine Eriştiren Salavat-ı Şerife

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

BİLGİŞAH ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!